Oostelijk Buitengebied - Bestemmingsplan

De gemeenteraad van Putten heeft op 4 juli 2013 het bestemmingsplan "Oostelijk Buitengebied" vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat aan de noord- en oostzijde wordt begrensd door de grens met de gemeenten Ermelo en Barneveld. De zuidelijke grens wordt globaal gevormd door de Traa, de

Domeinenweg en de noordkant van de percelen ten noorden van de Veenhuizerveldweg. De westkant van het plangebied wordt globaal begrensd door de Poolseweg, het recreatiegebied Krachtighuizen en de bebouwde kom. Ter tegemoetkoming aan een aantal zienswijzen en ambtshalve heeft de gemeenteraad het plan in afwijking van het ontwerpplan vastgesteld.

Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl