Westelijk Buitengebied 2014 - Bestemmingsplan

De gemeenteraad van Putten heeft op 3 juli 2014 het bestemmingsplan "Westelijk Buitengebied" vastgesteld.  Globaal gaat het om het gehele buitengebied, met uitzondering van Krachtighuizen en het Oostelijk Buitengebied. Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Het gaat om aanpassingen naar aanleiding van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen. Deze wijzigingen zijn verwerkt in het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn veertien beroepschriften ingediend. Er is geen voorlopige voorziening aangevraagd. Het bestemmingsplan is daarmee inmiddels in werking getreden.

Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl