Actualisatieplan Westelijk Buitengebied (veegplan)

De gemeenteraad van Putten heeft op 4 oktober 2018 het Actualisatieplan Westelijk Buitengebied vastgesteld. Het gaat om het hele buitengebied van Putten, behalve het oostelijk bosgebied, Koudhoorn en Krachtighuizen. Er is geen nieuw bestemmingsplan gemaakt, het plan is alleen op onderdelen gewijzigd. 

Beschrijving

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Het gaat om aanpassingen naar aanleiding van zienswijzen en ambtelijke wijzigingen. Deze aanpassingen zijn verwerkt in het bestemmingsplan. Ook heeft de gemeenteraad in zijn vergadering besloten om de wijzigingsbevoegdheid van wonen naar wonen met agrarische nevenactiviteiten uit het bestemmingsplan te halen.

Procedure

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt ter inzage bij de Publiekswinkel gemeente Putten aan de Verlengde Dorpsstraat 3. U kunt het plan inzien van donderdag 15 november tot 28 december 2018 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Ook kunt u de stukken op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 768, buiten de hiervoor genoemde uren en op donderdagavond inzien bij de receptie van de Publiekswinkel. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kunt u een afspraak maken via hetzelfde telefoonnummer.

U kunt het bestemmingsplan digitaal inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder planID-nummer NL.IMRO.0273.BPBGWVeegplan-VA01. 

Belanghebbenden kunnen van vrijdag 16 november tot 28 december 2018 tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Er kan alleen beroep worden ingesteld door een belanghebbende:

  • die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht. 

Ook kan beroep worden ingesteld tegen de aanpassingen die de raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht. 

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen bij de Raad van State en/of een voorlopige voorziening te vragen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.