Stenenkamerseweg 21 & Broeksteegje, bestemmingsplan

De gemeenteraad van Putten heeft op 7 december 2017 het bestemmingsplan “Stenenkamerseweg 21 en Broeksteegje” gewijzigd vastgesteld. Het gaat om een partiële herziening van de bestemmingsplannen Westelijk Buitengebied en Bijsteren. In het bestemmingsplan wordt het bouwvlak van het bouwbedrijf veranderd en worden voor het bouwbedrijf meer bouwmogelijkheden gegeven. Ook wordt in het bestemmingsplan geregeld dat het Broeksteegje wordt verlegd. Ten opzichte van het ontwerp is het bestemmingsplan op een paar punten aangepast. De belangrijkste aanpassing is dat de ligging van het Broeksteegje wat is aangepast (het eerste – noordelijke - deel van het Broeksteegje wordt niet verlegd).

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis. U kunt het plan inzien van donderdag 21 december 2017 tot 1 februari 2018 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Tevens kunt u de stukken op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 768, buiten de hiervoor genoemde uren en op donderdagavond inzien bij de receptie van het gemeentehuis. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kunt u een afspraak maken via hetzelfde telefoonnummer. U kunt het bestemmingsplan digitaal inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.0273.BPBGStenenkawg21-VA01. 

Belanghebbenden kunnen van vrijdag 22 december 2017 tot vrijdag 2 februari 2018 tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Er kan alleen beroep worden ingesteld door een belanghebbende:

  1. die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, of 
  2. aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht. 

Tegen de aanpassingen die bij de vaststelling in het plan zijn aangebracht, kunnen alle belanghebbenden beroep instellen. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen bij de Raad van State en/of een voorlopige voorziening te vragen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.