Vleessteeg 1 - Bestemmingsplan

De gemeenteraad van Putten heeft op 7 februari 2019 het bestemmingsplan Vleessteeg 1 vastgesteld. Het gaat om een kleinschalige uitbreiding van het grondwerkbedrijf Van 't Veld. Er wordt geen extra bebouwing toegestaan. Het gaat om een aanpassing van het bestemmingsplan Westelijk Buitengebied.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis (bij de Publiekswinkel aan de Verlengde Dorpsstraat 3). U kunt het plan inzien van donderdag 21 februari 2019 tot 4 april 2019 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Tevens kunt u de stukken op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 768, buiten de hiervoor genoemde uren en op donderdagavond inzien bij de receptie van het gemeentehuis. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kunt u een afspraak maken via hetzelfde telefoonnummer. U kunt het bestemmingsplan digitaal inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.0273.BPBGVleessteeg1-VA01.

Belanghebbenden kunnen van vrijdag 22 februari 2019 tot vrijdag 5 april 2019 tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Er kan alleen beroep worden ingesteld door een belanghebbende:

1. die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, of

2. aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen bij de Raad van State en/of een voorlopige voorziening te vragen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.