Henslare - Stenenkamerseweg 14/20 - 24A en Stenenkamerseweg 14 en 22

Burgemeester en wethouders van Putten maken bekend, dat op grond van de gemeentelijke coördinatieregeling (artikel 3.8 en artikel 3.32 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) de volgende besluiten met ingang van 16 augustus tot 27 september 2018 gelijktijdig ter inzage worden gelegd:

 • het door de gemeenteraad op 5 juli 2018 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Henslare – Stenenkamerseweg 14 / 22A ” en
 • de door het college van burgemeester en wethouders op 19 juni 2018 vastgestelde besluiten hogere waarden geluid Stenenkamerseweg 14 en 22.

Het vastgestelde bestemmingsplan en de besluiten tot vaststelling van hogere grenswaarden geluid liggen ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de stukken inzien van op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur. Ook kunnen de stukken op afspraak, telefoonnummers (0341) 359733 / 359 734) buiten de hiervoor genoemde uren en op donderdagavond worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kunt u een afspraak maken via dezelfde telefoonnummers. Het vastgestelde bestemmingsplan is ook digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.0273.BPBKStkaweg20eo-VA01. Het besluit tot vaststelling hogere grenswaarden is als pdf-bestand hieronder te bekijken. 

Coördinatieregeling

Met de coördinatieregeling is het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk en gelijktijdig worden doorlopen. De bovengenoemde besluiten worden als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld en ter inzage gelegd. De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan en het college van burgemeester en wethouders is het bevoegde gezag voor de besluitvorming hogere waarde geluid.

Toelichting bestemmingsplan

Het doel van dit bestemmingsplan is:

 • de verplaatsing van het woonhuis Stenenkamerseweg 14;
 • de planologische inpassing en uitbreiding van twee aan de Stenenkamerseweg 20 en 22 gevestigde bedrijfscomplexen en
 • het bestemmen van de woningen Stenenkamerseweg 20B, 24 en 24A.  

Wijzigingen

De beoordeling van de zienswijzen heeft aanleiding gegeven om de verbeelding en de regels van het ontwerpbestemmingsplan op enkele punten gewijzigd vast te stellen. De voorgestelde wijzigingen hebben onder andere betrekking op:

 • een kleine verplaatsing van de woning Stenenkamerseweg 14;
 • aan bijlage 2 van de bestemmingsplanregels (voorwaardelijke verplichtingen) dient de geluidwerende voorziening bij de puinbreker te worden toegevoegd (deze is abusievelijk in het ontwerpbestemmingsplan weggevallen);
 • de belemmeringenstrook ter plaatse van de gasleiding krijgt een breedte van 5 meter aan weerszijden van de hartlijn van de gasleiding, in plaats van 4 m;
 • bij artikel 6.4 (specifieke gebruiksregels ‘Leiding – Gas’) wordt het volgende toegevoegd: ‘het wijzigen van het gebruik van bestaande gebouwen, indien daardoor een kwetsbaar object wordt toegelaten’.

Besluit hogere waarden geluid

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat het geluidniveau op de gevels van de te verplaatsen (bedrijfs)woningen Stenenkamerseweg 14 en 22 boven de volgens de Wet Geluidhinder toegestane geluidnorm zal komen te liggen. Het is redelijkerwijs niet mogelijk om zodanige maatregelen te treffen dat wel binnen die norm wordt gebleven. In verband hiermee heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om op grond van artikel 82, 83 en 110-a van de Wet Geluidhinder hogere grenswaarden vast te stellen voor deze woningen. Naar aanleiding van de ontwerpbesluiten zijn geen zienswijzen ingediend. Wel zijn in verband met een geringe verplaatsing van de woning Stenenkamerseweg 14 de hoogst toelaatbare geluidbelastingen voor deze woning gewijzigd vastgesteld.

Beroep instellen

De besluiten zijn gecoördineerd vastgesteld. Op grond van de artikelen 3.30 en 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden de besluiten als één besluit aangemerkt. Belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeente hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze kenbaar te maken, kunnen gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk beroep instellen. Daarnaast kan iedere belanghebbende beroep instellen tegen:

 • de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan en
 • het college van burgemeester en wethouders bij de vaststelling van de hogere grenswaarden heeft aangebracht.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient tenminste te bevatten:

 • uw naam en adresgegevens;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht:
 • de redenen waarom u zich niet het besluit kunt verenigen.

Beroepstermijn

De beroepstermijn loopt van 17 augustus tot 28 september 2018.

Verzoek om voorlopige voorziening

De besluiten treden in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Digitaal beroep instellen

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de Raad van State en/of een verzoek om voorlopige voorziening vragen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Griffierecht

Voor het behandelen van een beroep en/of voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.

Tot slot wordt er op gewezen dat in verband met de verbouw van het gemeentehuis de stukken vanaf 4 september 2018 in te zien zijn op de tijdelijke locatie Verlengde Dorpsstraat 3 in Putten.

Bijlagen: