Matchpoint locatie - Besluit hogere grenswaarden

Op 27 november 2018 is door het college van burgemeester en wethouders het "Besluit hogere grenswaarde locatie Matchpoint" genomen. Het besluit hogere grenswaarde ligt ter inzage vanaf 1 april 2019 tot 14 mei 2019. 
Het besluit hogere grenswaarde is hieronder te downloaden. Daarnaast kunt u het besluit hogere grenswaarde aan de Publiekswinkel (Verlengde Dorpsstraat 3 te Putten) inzien op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur. Tevens kunnen de stukken op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 731, worden ingezien. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt via ditzelfde telefoonnummer.

 

Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidbelasting veroorzaakt door het wegverkeer van de Nijkerkerstraat de voorkeursgrenswaarde van 48 decibel op een deel van het plangebied overschrijdt. Zelfs met de plaatsing van een geluidscherm kan niet voldaan worden aan de voorkeursgrenswaarde. Het is redelijkerwijs niet mogelijk om andere maatregelen te treffen zodat wel wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde.

 

Voor de woningen waarop de voorkeurgrenswaarde wordt overschreven geldt dat geluidsbelasting niet meer mag bedragen dan 58 decibel.

Voor de woningen waarvoor het besluit hogere grenswaarden geldt kan voldaan worden aan het geluidbeleid. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder in hogere grenswaarden vast te stellen voor 22 woningen van de in totaal 28 te realiseren woningen op de locatie Matchpoint.

 

Besluit hogere grenswaarden locatie Matchpoint