Stenenkamerseweg 14 en 22 - Ontwerp besluiten hogere grenswaarde

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat het geluidniveau op de gevels van de te verplaatsen (bedrijfs)woningen Stenenkamerseweg 14 en 22 boven de volgens de Wet Geluidhinder toegestane geluidnorm zal komen te liggen. Het is redelijkerwijs niet mogelijk om zodanige maatregelen te treffen dat wel binnen die norm wordt gebleven.
In verband hiermee is het college van burgemeester en wethouders voornemens om op grond van artikel 83 van de Wet Geluidhinder een hogere grenswaarde vast te stellen voor de desbetreffende percelen.
De ontwerpbesluiten met bijbehorende stukken liggen van 27 november 2017 tot 9 januari 2018 voor een ieder ter inzage van 08.30 tot 12.30 uur in het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk opmerkingen indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Op afspraak kunnen de stukken ook buiten de hiervoor genoemde uren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de heer G. Alberts van de afdeling Ruimte, telefoonnummer (0341) 359 73.

Te downloaden: