Gebiedsvisie Henslare

De gemeente is van plan om een nieuwe gebiedsvisie te ontwikkelen.

De gemeente is van plan om, met inachtneming van het hierover gestelde in:

  • de Structuurvisie 2015 en
  • het collegeprogramma 2014 – 2018,

een nieuwe gebiedsvisie te ontwikkelen voor het tussen de woonwijk Bijsteren en de spoorlijn Amersfoort-Zwolle gelegen gebied ‘Henslare’. De globale begrenzing van het gebied van het gebied wordt gevormd door de Stationsstraat, de spoorlijn Amersfoort-Zwolle, de Nijkerkerstraat en de woonwijk Bijsteren. De toekomstige woningbouwlocatie Rimpeler valt buiten de reikwijdte van de gebiedsvisie. Hiervoor wordt een afzonderlijk planologisch traject doorlopen.

Het is gewenst om bij de opstelling van de gebiedsvisie ook de ruimtelijke mogelijkheden te verkennen voor de ontwikkeling van een bedrijvenlocatie / woon-werkeenheden in dit gebied.

Op 9 mei 2017 was er een bijeenkomst n het gemeentehuis met  de meest betrokken stakeholders/ belanghebbenden (in eerste instantie de grondeigenaren) . Aan de hand van een presentatie van SVP Architectuur en Stedenbouw is er gediscussieerd over de invulling van dit gebied.

>> Presentatie Gebiedsvisie Henslare Workshop Belanghebbenden (PDF, 42,3MB)