subsidieverordening

Subsidieverordening Natuur- en landschapsbehoud Gebiedsvisies


Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 1. gebiedsvisie:

een door de gemeenteraad vastgestelde gebiedsvisie waarbij het college heeft besloten dat er voor het betreffende gebied een subsidiemogelijkheid is op grond van deze verordening.

 1. natuur:

gronden welke in het bestemmingsplan zijn bestemd voor natuur, dan wel gronden die naar aanleiding van hun gewenste inrichting en onderhoud in de toekomst bestemd kunnen worden als natuur.

 1. landschapselementen:

groene opgaande elementen bestaande uit inheemse loofhoutsoorten, alsmede poelen voor amfibieën

 1. burenbonus:

een gezamenlijke subsidie aanvraag van tenminste vier eigenaren of rechtspersonen, waarbij het

inrichtingsplan qua natuur en/of landschapselementen bij elkaar past en op elkaar is afgestemd.

 1. inrichtingsplan:

een plattegrond op schaal waarop duidelijk is aangegeven waar welke soort plantmateriaal wordt aangeplant. Tevens is bij het inrichtingsplan aangegeven hoeveel plantmateriaal wordt aangeplant en hoe dit plantmateriaal de komende jaren duurzaam onderhouden wordt.

 1. plantmateriaal:

bomen, struiken, heesters en hagen. In alle gevallen gaat het om inheemse soorten.

 1. werkzaamheden:

het – conform het inrichtingsplan - aanplanten van het plantmateriaal waarvoor subsidie is

aangevraagd.

 1. aanvrager:

 • de eigenaar van de betreffende grond(en)

 • een natuurlijk of rechtspersoon die krachtens een persoonlijk of zakelijk recht het feitelijke gebruik heeft van de betreffende grond(en).

 1. college:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten.


Artikel 2 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd te besluiten over het verstrekken van subsidies als bedoeld in deze verordening.


Artikel 3 Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan een aanvrager die gronden bezit in een gebied waar een gebiedsvisie voor geldt, dan wel gronden in een gebied dat grenst aan een dergelijk gebied en waarvan het college heeft besloten dat deze gronden ook in aanmerking komen voor subsidie.


Artikel 4 Subsidiabele kosten

Subsidie kan worden verstrekt voor de kosten van plantmateriaal, welk materiaal wordt ingezet voor het aanleggen, onderhouden en/of verbeteren van natuur en/of landschapselementen volgens een door het college akkoord bevonden inrichtingsplan.

Er wordt geen subsidie verstrekt voor overige kosten zoals arbeidsloon, aanlegkosten en toekomstig onderhoud van het plantmateriaal.


Artikel 5 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 4 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de door het college nader vast te stellen subsidievereisten. (is dit nog nodig? Zou zo niet weten welke subsidie vereisten dit dan nog zijn)


Artikel 6 Subsidieplafond

Het college stelt per gebiedsvisie een subsidieplafond vast voor de verlening van subsidies als bedoeld in deze verordening.


Artikel 7 Hoogte van de subsidie

 1. De hoogte van de subsidie bedraagt, op grond van één of meerdere aanvragen, maximaal

€ 1.000,00 per aanvrager.

 1. De hoogte van de subsidie, genoemd onder artikel 8 lid 1, kan hiervan afwijken indien men

gebruikmaakt van de burenbonus: de hoogte van de subsidie bedraagt dan een maximum van

€ 1.250,00 per eigenaar / rechtspersoon;


Artikel 8 Behandeling subsidieaanvragen

 1. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de subsidieaanvraag wel volledig is.


Artikel 9 Aanvraagformulier

De aanvraag voor subsidie wordt ingediend op een daarvoor door het college opgesteld

aanvraagformulier. Op het aanvraagformulier wordt vermeld welke bijlagen bijgevoegd moeten worden.


Artikel 10 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 1. Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 1. de werkzaamheden worden uitgevoerd binnen zestien weken na het besluit tot subsidieverstrekking;

 2. bij aanvraag van subsidie dient de aanvrager de ingeschatte kosten van het plantmateriaal te overleggen en bij verzoek tot vaststelling van de subsidie dient de aanvrager de factuur te overleggen;

 3. zodra aannemelijk is dat het plantmateriaal, waarvoor de subsidie is verleend, niet of gedeeltelijk niet zal worden aangeplant, of dat niet of gedeeltelijk niet aan de aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden verplichtingen zal worden voldaan, zal onverwijld melding aan het college worden voldaan;

 4. een door de gemeente aangestelde of aangewezen medewerker / inspecteur wordt op zijn

verzoek in de gelegenheid gesteld de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren;

 1. op verzoek wordt medewerking verleend aan publicitaire acties.

 1. Indien gebruik wordt gemaakt van de burenbonus, dienen aanvragers, naast de verplichtingen genoemd in artikel 10 lid 1, te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. het gezamenlijke subsidie aanvraagformulier dient te zijn ondertekend door tenminste vier aanvragers;

 2. het verzoek tot vaststelling van de subsidie dient gezamenlijk te worden ingediend.

Indien niet aan de voorwaarden in dit artikel wordt voldaan, komt de burenbonus, als genoemd in artikel 7 lid 2 te vervallen en valt men voor de hoogte van de subsidie terug op artikel 7 lid 1.


Artikel 11 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd:

 1. Voor de aanleg van plantmateriaal dat verplicht is - of naar verwachting wordt gesteld - in het kader van een omgevingsvergunning of bestemmingsplanwijziging.

 2. Indien het inrichtingsplan niet aansluit bij de doelstellingen van de gebiedsvisie.

 3. Indien het inrichtingsplan niet aansluit bij het Landschapsontwikkelingsplan van de gemeente Putten/Ermelo.

 4. Indien met de uitvoering van de werkzaamheden al een begin is gemaakt vóór de aanvraag.

 5. Indien het subsidieplafond ten gevolge van de subsidievaststelling zou worden overschreden.

 6. Indien de aanvrager reeds eerder een subsidie heeft ontvangen voor plantmateriaal op basis van hetzelfde of een vergelijkbaar inrichtingsplan.

 7. Indien niet wordt voldaan aan het bepaalde in deze verordening.

Bovenstaande weigeringsgronden zijn ter beoordeling aan het college.


Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.


Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.


Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening Natuur- en landschapsbehoud

Gebiedsvisies.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Putten van .


de griffier, de voorzitter,

3 van 3