Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Structuurvisie Putten 2030, vastgesteld

De gemeenteraad van Putten heeft op 5 maart 2015 de Structuurvisie Putten 2030 gewijzigd vastgesteld. De structuurvisie geeft op hoofdlijnen een toekomstbeeld van de gewenste ruimtelijke inrichting van de gemeente. Voor het gemeentebestuur is de structuurvisie een belangrijke leidraad bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Naar aanleiding van ingediende zienswijzen en ambtelijke aanpassingen zijn bij vaststelling enkele wijzigingen in het ontwerp van de structuurvisie doorgevoerd. De wijzigingen hebben betrekking op de volgende thema’s:

 • ladder voor duurzame verstedelijking;
 • natuurnetwerk Natura 2000;
 • ambities ten aanzien landbouw;
 • verkeerssituatie nabij Steenenkamer;
 • ontwikkelingsmogelijkheden landbouwontwikkelingsgebied;
 • relatie van de structuurvisie met kostenverhaal en m.e.r.

Bovendien zijn in de structuurvisie nog enkele wijzigingen doorgevoerd als gevolg van drie aangenomen amendementen. De wijzigingen die hieruit voortvloeien zijn:

 1. Het opnemen van een zoekgebied voor een geschikt tracé voor een verbindingsweg tussen de provinciale wegen N303 en N798.
 2. Aandacht voor (ontwikkelings)mogelijkheden agrarische bedrijven bij verkleuring van de dorpsranden.
 3. Het opnemen van de mogelijkheid voor een fonds goedkope woningbouw.

De structuurvisie is vanaf 23 april 2015 op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur in te zien bij het Omgevingsloket. Tevens kan de structuurvisie op afspraak telefoonnummer (0341) 359 731 buiten de hiervoor genoemde uren en op de donderdagavond worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis. De documenten van de structuurvisie zijn hieronder te downloaden. De structuurvisie is bovendien te raadplegen op de landelijke website http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ onder nummer NL.IMRO.0273.SVgemeentePutten-VA01. 

Tegen het besluit tot vaststelling van de structuurvisie kan, op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht, geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.

Voor nadere informatie over deze publicatie kunt u contact opnemen met dhr. J. Doornbos van het cluster Ruimtelijke Ordening, telefoon (0341) 359 731.

Te downloaden documenten:

 • Kaart Structuurvisie (PDF, 2,44MB)
 • Toelichting Structuurvisie (PDF, 33,7MB)
 • Raadsbesluit Structuurvisie (PDF, 2,01MB)
 • Nota beantwoording zienswijzen (PDF, 84,5kB)
 • Nota wijzigingen (PDF, 53,6kB)