Definitief ontwerp groenrenovatie rondom de Groene Scheg

Het definitief ontwerp voor de groenrenovatie rondom de Groene Scheg is klaar. Dit ontwerp is tot stand gekomen met inbreng van de bewoners die bij de plancaravan en de bewonersavond aanwezig waren. Vervolgens is een voorlopig ontwerp gemaakt, waarop de bewoners konden reageren.

Een aantal bewoners heeft ideeën aangedragen om het ontwerp aan te passen. Sommige ideeën hebben we kunnen inpassen in het definitieve ontwerp, andere ideeën strookten niet met de uitgangspunten van het gemeentelijk groenbeheer of de inrichting van de openbare ruimte. Deze ideeën hebben we niet opgenomen in het definitief ontwerp. De indieners van deze ideeën hebben een persoonlijke onderbouwing ontvangen van de gemeente.

Hieronder in het kort de aanpassingen ten opzichte van het voorlopig ontwerp.

Bentinckstraat

De parkeerstrook aan de Bentinckstraat wordt uitgebreid. Het voorste gedeelte van de groenstrook wordt bestraat. Om de geparkeerde auto deels aan het zicht te onttrekken, is gekozen om heesters te planten achter het verlengde parkeervak.

Van Mehenstraat

Op de hoek van de Van Mehenstraat met de Bentinckstraat wordt de blokhaag vervangen door een bodembedekker. Aan de kant waar de auto’s parkeren, wordt een smalle uitstapstrook met tegels aangelegd. Aan de straatzijde wordt het plantvak afgeschermd met een plantsoenhekwerk, zodat de beplanting niet kapot gereden kan worden.

Haentjensstraat

De plantenbak ter hoogte van Haentjensstraat 12 wordt met een meter verkleind. De rand wordt uitgevoerd in betonelementen. De kleinere bak maakt het parkeren bij de woning makkelijker.

Kinsiusstraat

De soortkeus voor de bomen aan het pad naar de Van Geenstraat wordt in samenspraak met de direct aanwonenden gemaakt.

Anna van Gelrestraat

Twee solitaire heesters zijn vervangen door een nieuwe boom. Het uitzicht en overzicht op het plein is hierdoor verbeterd.

Ds. de Jagerstraat

De grenzen van de groenstrook achter huisnummer 28 zijn aangepast omdat een deel van de groenstrook is verkocht.

In de bijlagen staan de tekeningen van het aangepaste ontwerp met daarbij een legenda van de belangrijkste onderdelen van de nieuwe aanleg. Er is kritisch gekeken naar de bomen in de wijk en in sommige gevallen is gekozen om bomen te kappen. Tijdens de renovatie worden weer nieuwe bomen terug geplant.

Uitvoering

De werkzaamheden zullen in oktober/november 2016 worden uitgevoerd. Wij verzoeken de aanwonenden de te renoveren percelen vóór 30 september 2016 vrij te maken van overgroei, begroeiing en/of andere privé-eigendommen die vanuit aanliggende tuinen op gemeentegrond aanwezig zijn en de renovatie kunnen belemmeren.

Voor vragen of overleg kunt u contact opnemen met de heer J. Roose, telefoonnummer (0341) 359 737, e-mail groenrenovatie@putten.nl. Bij voorkeur reactie per e-mail zodat beantwoording en/of bezoek ter plaatse effectief ingepland kan worden.

Tekeningen: