Niet-recreatief gebruik recreatieterreinen

Recreatieterreinen in Putten, hoe klein soms ook, mogen op grond van het geldende bestemmingsplan alleen gebruikt worden voor recreatief gebruik. Alle andere vormen van gebruik (permanente bewoning, huisvesting van arbeidskrachten, etc.) zijn niet toegestaan. 

Het college heeft in 2020 de Beleidsregels doorbouwend recreatief (PDF, 334kB) vastgesteld ten aanzien van de handhaving tegen bestemmingsplanstrijdig gebruik van gronden en opstallen met een recreatieve bestemming. Deze beleidsnota is een uitwerking op het Integraal handhavingsbeleid.

Als u vragen hebt dan kunt u terecht bij de afdeling Ruimte, telefoonnummer (0341) 359 726.