Integraal handhavingsbeleid

Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de handhaving van veel van de regels die zijn vastgelegd in wetten, verordeningen en beschikkingen.

Regels worden gesteld om bepaalde doelen te bereiken op bijvoorbeeld de gebieden leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. Deze regels verliezen hun kracht wanneer er onvoldoende wordt gehandhaafd.

De regionale rekenkamercommissie heeft in 2011 geconstateerd dat gemeente Putten op de goede weg is met de uitvoeringspraktijk van de handhaving. Wel wordt geadviseerd om de handhaving qua beleid, programmering en uitvoering integraal in te bedden. Het integrale handhavingsbeleid is een eerste stap om dat doel te bereiken. Voor meerdere taakvelden wordt beschreven waar de prioriteiten liggen.

De nota vormt voor meerdere taakvelden (APV, brandveiligheid, bouwen, milieu, Ruimtelijke Ordening) het uitgangspunt voor de jaarlijks op te stellen uitvoeringsprogramma. Jaarlijks wordt aan de gemeenteraad gerapporteerd of de voorgenomen doelen daadwerkelijk zijn bereikt. Voor 2012 is de uitvoeringsprogramma nog beperkt tot de taakvelden van bouwen, milieu en monumenten.

Bijlagen:

>> Nota Integraal handhavingsbeleid (PDF, 844kB).

>> Handhavingsuitvoeringsprogramma (PDF, 1,88MB).