Vergunning tijdelijke verhuur woningen

Voor het tijdelijk verhuren van een woning hebt u een vergunning nodig. U kunt deze vergunning aanvragen voor woningen die op de nominatie staan om gesloopt of gerenoveerd te worden. Ook woningen die bestemd zijn om verkocht te worden en die in afwachting daarvan leeg staan, kunnen in aanmerking komen voor tijdelijke verhuur.

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte (PDF)

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een vergunning tijdelijke verhuur moet u ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De woonruimte moet feitelijk leegstaan.
  • U bent als eigenaar of verhuurder van woonruimte van plan deze woonruimte tijdelijk te verhuren.
  • De woonruimte moet een voor verhuur bestemde woning of een voor verkoop bestemde woning zijn, of deel uitmaken van een gebouw.
  • Bij te verwachten renovatie of sloop: deze moet binnen een redelijke termijn plaatsvinden.
  • Bij te verwachten verkoop: de woonruimte is nog niet bewoond geweest, of voorafgaand aan de leegstand ten minste twaalf maanden onafgebroken bewoond geweest door de eigenaar. Of de woonruimte is voorafgaand aan de leegstand, in een tijdvak van tien jaar, niet langer dan drie jaar verhuurd geweest als woonruimte.

Een vergunning voor tijdelijke verhuur op basis van de leegstand wordt ten aanzien van hetzelfde gebouw of dezelfde woning slechts eenmaal verleend en wel voor een duur van ten hoogste twee jaren indien het gaat om renovatie of sloop. Op verzoek van de eigenaar kunnen burgemeester en wethouders deze duur telkens met ten hoogste een jaar verlengen, met dien verstande dat de gehele duur van de vergunning ten hoogste zeven jaren kan bedragen.

De vergunning voor te koop staande koopwoningen wordt voor 5 jaar ineens verleend. Verlenging is hierbij niet mogelijk. Overigens mogen particuliere eigenaren niet meer dan 2 te koop staande koopwoningen tegelijk tijdelijk verhuren.

Voorwaarden

Beleidsregel Leegstandwet, Artikel 1

Burgemeester en wethouders verlenen een leegstandvergunning als is voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Leegstandwet. Daarbij wordt artikel 15 lid 3 sub b, indien van toepassing op woningen als bedoeld in artikel 15 lid 1 sub b, op de volgende wijze uitgelegd:

Aanvrager moet aantonen het huis ten minste 6 maanden in de verkoop te hebben bij een makelaar tegen een reële verkoopprijs. Dan blijkt dat van de eigenaar in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij de woning op een andere wijze dan door het aangaan van een of meer huurovereenkomsten als bedoeld in artikel 15 lid 1, eerste zin, dienstbaar maakt aan de volkshuisvesting.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar & beroep

U kunt geen bezwaar en beroep indienen tegen de beslissing van de gemeente.

Contactgegevens

Gemeente Putten

T.a.v. Ruimte

Postbus 400

3880 AK  PUTTEN

T (0341) 359 739

Tips

 Overleg vooraf met uw hypotheekverstrekker over het (tijdelijk) verhuren van uw woning.