Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat waar en wat gebouwd mag worden. Er staat ook in waarvoor een gebouw en gronden gebruikt mogen worden. Er is een vaste procedure voor het maken van een bestemmingsplan. Een bestemmingsplan doorloopt 2 fasen; het ontwerpbestemmingsplan en het vastgestelde bestemmingsplan. Alle bestemmingsplannen zijn in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl of bij de balie Ruimte in het gemeentehuis.

Hieronder vindt u een overzicht van de bestemmingsplannen en wijzigingsplannen die momenteel in procedure zijn. Dit zijn dus plannen die nog in de ontwerpfase of vaststellingsfase zijn.

 • Ontwerpplannen

  De gemeente stelt een ontwerpplan op. Dit wordt bekend gemaakt in de lokale krant en het Gemeenteblad (een wijzigingsplan alleen in de lokale krant). Het plan ligt 6 weken ter inzage. U kunt in deze periode schriftelijk of mondeling uw mening (zienswijze) over het plan geven. De zienswijzen worden verzameld en beoordeeld door de gemeente.

 • Vastgestelde plannen

  De gemeenteraad stelt een bestemmingsplan vast. Een wijzigingsplan wordt vastgesteld door het college. De vaststelling van een plan wordt bekend gemaakt in de lokale krant en de Staatscourant. Het vastgestelde plan ligt 6 weken ter inzage. Als er geen beroep wordt ingesteld, geldt het plan daarna.

 • Hogere grenswaarde geluid

  Procedures waarbij het college van plan is een hogere grenswaarde voor geluidsbelasting (bijv. van een straat) vast te stellen worden hier gepubliceerd.

 • Online inzien bestemmingsplannen

  Online inzien bestemmingsplannen via de website Ruimtelijke Plannen.

 • Bestemmingsplan, verzoek om aanpassing

  Indien u bepaalde plannen heeft op uw perceel, en deze plannen passen niet binnen het bestemmingsplan, dan kunt u bij de gemeente een verzoek tot aanpassing van het bestemmingsplan indienen.

 • Ruimtelijke visies

  Overzicht ruimtelijke visies gemeente Putten.

 • Beleidsnota's & Beleidsregels

  Overzicht van de beleidsnota's & beleidsregels gemeente Putten.