Vergunning voor een evenement aanvragen

Voor het organiseren van een evenement, heeft u meestal een vergunning nodig. Denk hierbij aan festiviteiten die voor publiek toegankelijk zijn, zoals een rommelmarkt, concert, optocht, kermis of circus.

>> Evenementenvergunning online aanvragen

>> Aanvraagformulier evenementenvergunning downloaden (PDF)

>> Aanvraagformulier evenementenvergunning op het evenemententerrein downloaden (PDF)

>> Aanvraagformulier Drank- en Horecawet Model C ontheffing downloaden (PDF)

Voorwaarden

In de volgende situaties heeft u een vergunning nodig:

  • U organiseert een evenement als vorm van vermaak voor/met publiek.
  • U organiseert een evenement in:
    • een tent voor 50 of meer personen (niet besloten),
    • in de open lucht, of
    • in een bestaand gebouw dat normaal niet voor evenementen bedoeld is (er wordt gekeken naar brandveiligheid).

Als u bij een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen ook zwak-alcoholhoudende drank wilt verstrekken buiten een horecabedrijf dan heeft u ook een ontheffing nodig op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet (Model C).

Kosten

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag worden legeskosten in rekening gebracht.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contactgegevens

T (0341) 359 658