Vergunning alcohol schenken in horecabedrijven

Als u in uw horeca- inrichting (bijvoorbeeld een café of een restaurant) alcoholhoudende dranken verkoopt of schenkt, dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig. Ook als u een slijtersbedrijf heeft, dan heeft u deze vergunning nodig. De vergunningplicht geldt daarnaast voor de zogenaamde paracommerciële rechtspersonen, zoals verenigingen en stichtingen.

Aanvraagformulier Drank- en Horecawet model A downloaden (PDF)

Verklaring leidinggevende behorende bij model A downloaden (PDF)

Aanvraagformulier Drank- en Horecawet model B downloaden (PDF)

Verklaring leidinggevende behorende bij model B downloaden (PDF)

Meldingsformulier wijziging leidinggevende downloaden (PDF)

Meldingsformulier wijziging inrichting horecabedrijf downloaden (PDF)

Aanvraagformulier Drank- en Horecawet Toetsing Wet bibob downloaden (PDF)

Om een vergunning te krijgen moeten de leidinggevenden en de inrichting aan een aantal eisen voldoen. Een ondernemer en een leidinggevende moeten onder meer beschikken over een certificaat Sociale Hygiëne en daarnaast voldoen aan een aantal ‘zedelijkheids- en moraliteitseisen’.

De inrichting moet voldoen aan een aantal inrichtingseisen voor onder andere de toiletgelegenheden en de ventilatiemogelijkheden. Deze eisen staan in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet.

Toepassing van de wet bibob vindt plaats bij elke aanvraag om een drank- en horecavergunning voor een commercieel horecabedrijf. Aan de hand van het ingevulde vragenformulier wet bibob en de daarbij aan te leveren gegevens wordt onderzocht of de gevraagde drank- en horecavergunning wordt verleend of wordt geweigerd. Met de wet bibob kunnen overheidsorganen de achtergrond van een persoon of bedrijf onderzoeken in het kader van vergunning- en subsidieverlening, bij het gunnen van een overheidsopdracht of bij het aangaan van een vastgoedtransactie. Indien er een ernstig gevaar bestaat dat de aanvrager of zijn zakelijke omgeving crimineel vermogen aanwendt of andere strafbare feiten gaat plegen in het licht van zijn bedrijfsvoering, kan de betreffende overheidsinstantie, bijvoorbeeld de gemeente, weigeren om met hem in zee te gaan. Zo kan worden voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en worden bonafide ondernemers beschermd.

Voor het wijzigen van de ondernemingsvorm moet u een nieuwe vergunning aanvragen. Dit is ook het geval bij wijziging van de horecalokaliteit vanwege een verbouwing of het in gebruik nemen van een terras.

Wijzigingen van leidinggevenden bij een horecabedrijf moet u schriftelijk melden bij de burgemeester.

Als een inrichting waarin een horecabedrijf wordt uitgeoefend een zodanige verandering ondergaat, waardoor  zij niet  langer in overeenstemming is met de in de vergunning gegeven omschrijving, is de vergunninghouder verplicht deze wijziging binnen één maand bij de burgemeester te melden. De burgemeester verstrekt, indien nog aan de ten aanzien van de inrichting gestelde eisen wordt voldaan, een gewijzigde vergunning, waarin de vereiste omschrijving is aangepast aan de nieuwe situatie.”

Kosten

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag worden legeskosten in rekening gebracht.

Legeskosten 2021:

  • Regulier horecabedrijven € 135,00
  • Para-commerciële horecabedrijven € 270,50
  • Wijziging leidinggeven/inrichting € 73,50

Aanvraag

U vraagt de vergunning aan via het aanvraagformulier.

Let op: Als u een Model A aanvraagt, moet u samen met het aanvraagformulier ook het toetsingsformulier Wet bibob invullen, ondertekenen en aanleveren.

Meer informatie

T (0341) 359 662