Ruimtelijke opgave

Op 5 september 2019 heeft de gemeenteraad het nieuwe ruimtelijk beleidskader voor de verblijfsrecreatie in Putten vastgesteld. De gemeente hoopt hiermee de ontwikkeling van de verblijfsrecreatie te stimuleren en uiteindelijk weer te beschikken over een gezonde verblijfsrecreatieve sector.

Beleidskader recreatie

Voor een gezond verblijfsrecreatief klimaat vinden wij het van groot belang dat er een aantrekkelijk recreatief landschap aanwezig is. Een aantrekkelijk recreatief landschap bestaat in onze ogen uit een afwisseling van recreatieterreinen en passende landschapstypen zoals bos, heidevelden en agrarische akkers. Ook een goede inrichting van de openbare ruimte (wegen, paden, groenvoorzieningen, bewegwijzering etc.) draagt bij aan de beleving van recreatief landschap. Met de 3 voorliggende gebiedsvisies en het bijbehorende instrumentarium wordt dit gewenste landschap nagestreefd.

Het Beleidskader recreatie richt zich op het ruimtelijk domein. Het hieraan gekoppelde instrumentarium heeft dan ook een ruimtelijk karakter.

Ruimtelijke instrumenten voor vakantieparken

De focus ligt op drie gebieden: Koudhoorn, Krachtighuizen en Huinen. Dit zijn de gebieden waar de vakantieparken geconcentreerd liggen. Voor elk gebied is een visiekaart opgesteld waarop het gewenste streefbeeld is weergegeven. Per gebied verschilt het toekomstige streefbeeld, gemene deler is dat de beleving van de Veluwe en het authentieke Puttense landschap versterkt wordt. Realisatie van de hele visie gebeurt niet van vandaag tot morgen, we denken aan een termijn van 20-25 jaar. Maar natuurlijk zetten we in op zichtbare resultaten in de nabije toekomst.

Om te komen tot het gewenste streefbeeld zijn in het beleidskader meerdere instrumenten opgesteld. Het instrumentarium is opgebouwd uit tijdelijke en permanente instrumenten. De permanente instrumenten betekenen een definitieve ruimtelijke verandering op een vakantiepark die veelal leidt tot de sanering van het park. Dit kan bijvoorbeeld het opheffen van de recreatieve bestemming zijn. In plaats van de recreatieve bestemming wordt de beheerderswoning omgezet in een woonbestemming en komt er een mogelijkheid om een extra woning te realiseren. De overige gronden van het vakantiepark worden op een landschappelijke wijze ingevuld die aansluit op het streefbeeld van de visiekaart.

Eigenaren van vakantieparken kunnen ook gebruik maken van een tijdelijk instrument. Bij het gebruiken van een tijdelijk instrument blijft het vakantiepark bestaan maar kan de eigenaar voor een tijdelijke periode toestemming krijgen om bijvoorbeeld ontstane probleemsituaties met een beheerderswoning op te lossen of tijdelijke extra inkomsten te genereren. Een voorbeeld van een tijdelijk instrument is het toestaan van tijdelijke reguliere huisvesting (maximaal 3 jaar) in maximaal 10% van het aantal objecten op een vakantiepark. Dit gaat in combinatie met investeringen in het vakantiepark. De eigenaar van het vakantiepark toont aan waarin geïnvesteerd wordt. Een ander tijdelijk instrument is het creëren van een extra beheerderswoning voor een bepaalde periode.

Zowel de permanente als tijdelijke instrumenten hebben tot doel om bij te dragen aan de vitalisering van de verblijfsrecreatieve sector in de gemeente Putten.

Downloads: