Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Heeft u door het uitbreken van het coronavirus te maken met financiële problemen en kunt nu niet meer voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een tijdelijke overbruggingsregeling. 

Deze tijdelijke ondersteuning geldt voor zelfstandig ondernemers (zowel met als zonder personeel) die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. De regeling is alleen voor ondernemers wanneer:

 • Het totaal van uw (gezins-)inkomen onder het sociaal minumum komt.
 • U 3 maanden of langer geleden een TOZO-uitkering heeft ontvangen en opnieuw gebruikt wilt maken van deze regeling.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) online aanvragen via DigiD

Heeft u gedurende de afgelopen 3 maanden een TOZO-uitkering ontvangen en kunt u nog niet voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan? Dan kunt u een verlening aanvragen. 

Verlenging tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) online aanvragen via DigiD

Sociaal minimun

Uw inkomen mag niet hoger zijn dan het sociaal minimum. Bedragen verschillen per leeftijd en leefsituatie. Zie hieronder:

Gehuwden en samenwonenden Netto inkomen per maand
Beide partners van 21 jaar tot AOW-leeftijd € 1.541,00
1 partner van 21 jaar tot AOW-leeftijd, 1 partner met AOW-leeftijd € 1.627,08
1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.344,99
1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.036,79
Van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 840,78
Van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 532,58

 

Alleenstaanden en alleenstaande ouders                                               Netto inkomen per maand
Van 21 jaar tot AOW-leeftijd € 1.078,70
Van 18 tot 21 jaar € 266,29

Krijg ik Tozo?

Via www.krijgiktozo.nl kunt een beslisboom doorlopen om een indicatie te krijgen. Dit geeft een eerste indicatie of u bij de doelgroep hoort en wel of niet in aanmerking kunt komen. Belangrijke voorwaarden zijn het voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar en een inschrijving bij de KvK vóór 17 maart 2020, 18.45 uur.

Let op! Zijn u en uw partner beiden zelfstandige: dan kan slechts één van u beiden een aanvraag indienen. Laat in dat geval degene met het laagste inkomen voor u samen de aanvraag invullen.

Inkomensondersteuning of lening bedrijfskapitaal

Er zijn twee vormen van ondersteuning mogelijk:

 1. Inkomensondersteuning voor maximaal 3 maanden tot aan het sociaal minimum. De hoogte van de inkomensondersteuning is maximaal € 1.541,00 per maand (netto). De hoogte is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie.
 2. Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157.

De ondersteuning geldt voor de maanden juli t/m september 2021. De inkomensondersteuning hoeft niet terugbetaald te worden. Bij een lening voor bedrijfskapitaal bedraagt de rente 2%. De maximale looptijd is 3 jaar. Tot 1 juli 2021 hoeft er niet te worden afgelost.

Bewijsstukken

Er moeten een aantal bewijsstukken meegestuurd of geüpload worden als u de aanvraag online doet. Zorg er dus voor dat u deze gegevens (digitaal) beschikbaar hebt:

 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs) van uzelf en uw partner.
 • Een kopie van de bankpas.

Voorwaarden

 • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
 • Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.
 • U heeft alle vergunningen die voor uw bedrijf of beroep nodig zijn.
 • Voor aanvraag levensonderhoud; uw bedrijf of zelfstandig beroep wordt geraakt door de coronacrisis, waardoor u onder het sociaal minimum verwacht te komen in de maanden waarvoor u ondersteuning aanvraagt.
 • Voor aanvraag bedrijfskapitaal; uw bedrijf heeft liquiditeitsproblemen en u gebruikt het bedrijfskapitaal niet om reeds bestaande leningen te herfinancieren.
 • U informeert de gemeente als er iets verandert in uw situatie dat het recht op uitkering zou kunnen beïnvloeden. Denk aan verandering van gezinssamenstelling, woonplaats of toename van inkomsten.

Telt deze regeling mee als inkomen?

Ja, de uitkering telt mee als inkomen over het jaar 2020 en deels 2021. De uitkering behoort tot het verzamelinkomen en telt mee voor het toetsingsinkomen op grond waarvan de draagkracht in de Awir wordt bepaald voor de mogelijke aanspraak op een inkomensafhankelijke toeslag. U moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2020 en waar nodig ook van 2021. Mogelijk betaalt u hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruikmaakt van deze regeling. Heeft u een partner en kent de gemeente u een aanvullende uitkering toe? Dan ontvangt u beiden een deel van deze uitkering. U moet de uitkering dan ook beiden opgeven bij de belastingaangifte. Mogelijk betaalt u of uw partner hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruikmaakt van deze regeling.

Liever niet online invullen?

Wilt u het aanvraagformulier liever niet online invullen, dan kunt u het formulier 'Aanvraag tijdelijke overbrugging zelfstandige ondernemers’ downloaden, uitprinten, invullen en opsturen naar info@putten.nl.

Contactgegevens

T (0341) 359 611