Bijlage 1: Uitwerking artikel 3 Representativieit

Bijlage 1

Onderstaande lijst is een eerste uitwerking van artikel 3 Representativiteit. Overleg met verschillende instanties kan inhouden dat deze lijst wordt aangevuld.

De te verwerven verzamelingen en collectieonderdelen dienen kenmerkend te zijn in het kader van de politieke, economische, culturele, sociale, maatschappelijke of topografische ontwikkeling van de gemeente Putten.

Het uitgangspunt - representativiteit - blijkt een lastig uitgangspunt te zijn. Wanneer is iets representatief of kenmerkend voor de Puttense ontwikkelingen?

 

De huidige praktijk is dat bij oudere bronnen (19e  eeuw en ouder) minder snel getwijfeld wordt aan de representativiteit. De neiging bestaat om sneller tot opneming in het gemeentearchief over te gaan (onder het mom van: mooi dat het bewaard gebleven is).

Des te recenter de bron, des te kritischer de beoordeling is. De meeste verzamelingen en collecties die aangeboden kunnen worden dateren waarschijnlijk uit de 20e  eeuw.

De toename van historische bronnen (denk aan amateurfotografie, drukwerk) maakt een strengere selectie noodzakelijk. Zonder de illusie te hebben een sluitende methode te vinden, is gezocht naar een instrument om meer houvast te bieden bij het hanteren van dit uitgangspunt.

 

Een tabel is opgesteld om op basis van een negental indicatoren die richtinggevend zijn bij de praktijk van verwerving. De praktijk zal uitwijzen of deze indicatoren ook representatief zijn voor de economische sectoren en in hoeverre die representativiteit weerspiegeld is in de aanwezige archieven en collecties. In overleg met verschillende instanties zal deze tabel verder worden afgestemd. De onderstaande indicatoren zijn samengesteld op basis van gangbare overheidstaken.

 

Tabel van indicatoren

1. Gezondheidszorg

 • • Groene Kruis.
 • • Gezondheidscentra (Sanatorium).
 • • Dierenopvangcentra.

 

2. Verkeer en vervoer

 • • Busmaatschappij.

 

3. Economisch

Vestigingen naar bedrijfstak

 • • Landbouw
 • • Jacht.
 • • Bosbouw.
 • • Visserij.
 • • Industrie.
 • • Bouwnijverheid.
 • • Financiële instellingen.
 • • Horeca.

 

4. Sociale zorg

 • • Jeugd- en jongerenwerk.

Onderzocht moet of onderstaande instanties in aanmerking komen voor opname:

 • • Kinderdagverblijven.
 • • Peuterspeelzalen.

 

5. Onderwijs

 • • Speciaal onderwijs.
 • • Bijzonder onderwijs.

• Voortgezet onderwijs.

 

6. Sociaal maatschappelijk

 • • Bepaalde groeperingen in de gemeente.
 • • Familiearchieven.

 

7. Politiek

 • • Politieke groeperingen.

 

8. Cultureel

 • • Evenementen / bijzondere momenten in de geschiedenis van de gemeente Putten.
 • • Theaters.
 • • Sportverenigingen.

 

9. Natuur

Op dit terrein is onderzoek nodig om duidelijke criteria vast te leggen.

 

10. Religie

 • • Alle kerkelijke gezindten.