2.4 Afdelingsbeleidstukken

Afdelingsbeleidstukken en Kwaliteitshandboek Werkwijzer Interne Zaken

 

Behalve de vastgestelde regelgeving wordt de kwaliteit van het informatiebeheer ook geborgd in beleidsnotities. Het college van burgemeester en wethouders bevestigen daarmee de vastgelegde afspraken. De beleidsnotities worden via een vastgesteld onderhoudsschema getoetst aan de actualiteit en en indien nodig bijgesteld.

Afdelingsbeleidsstukken 

 

Onderhoud

 

 

Titel 

gewijzigd 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Archiefverordening vastgesteld door raad, 03-02-2011, Verordening (202733) voorstel (202727)

 2011

feb

 

feb

 

feb

 

Besluit Informatiebeheer vastgesteld door college B. en W. d.d. 03-04-2011 (218108)

2011

mrt

 

mrt

 

mrt

 

Documentair Structuurplan vastgesteld door college  B. en W., 15-07-2009 (168064)

2011

jun

 

jun

 

jun

 

Kwaliteitshandboek Interne Zaken (170052)

2010

jan

jan

jan

jan

jan

jan

Vijfjaarlijkse vernietigingsronde dossier 10531 

2011

sep

 

 

 

 

sep

Notitie opbergen vertrouwelijke / geheime stukken vastgesteld door college B. en W. 19-04-2010 (186178)

2010

 

 

 

okt

 

 

Jaarplanning Interne Zaken (211792)

2011

dec

dec

dec

dec

dec

dec

Notitie archivering website vastgesteld door college B. en W. d.d. 1-04-2010 (184762)

2010

 

dec

 

dec

 

dec

Beleidslijn conversie, migratie en substitutie vastgesteld door college B. en W . (26-01-2011) (189270)

2010

 

mr

 

mrt

 

mrt

Beleidslijn archivering omgevingsvergunningen vastgesteld door het MT d.d. 02-03-2010 (182806)

2010

 

mrt

 

 

 

 

Handboek Vervanging vastgesteld door college B. en W. d.d. 01-04-2010 (218469)

2010

 

 

 

 

okt

 

Acquisitieprofiel  vastgesteld door college B. en W. d.d. 22-02-2010 (181039)

2010

 

 

 

 

 

 

Machtiging Gedeputeerde Staten vervanging d.d. 05-04- 2011

2011

 

 

 

 

 

mrt

 

 

Kwaliteitshandboek WerkWijzer Interne Zaken
Om goede onderlinge communicatie en samenwerking te bewerkstelligen zijn, en worden, over diverse onderwerpen werkafspraken, werkinstructies en handelwijzen vastgelegd in het Kwaliteitshandboek WerkWijzer Interne Zaken. Hierdoor kunnen we tevens helderheid in de organisatie verschaffen over hoe we werken, waarom we dat op een bepaalde manier doen en om de kwaliteit van het werken te verbeteren. De jaarlijkse toetsing aan de actualiteit is opgenomen in de jaarplanning Interne Zaken. Hierna is een inhoudsopgave van het kwaliteitshandboek WerkWijzer Interne Zaken (170052).

Hoofdstuk  

Paragraaf

Applicatiebeheer VERSEON

Model

Applicaties

Koppelingen

Registreren

Rapporten

Controles

BBV

Facturen

Dossiervorming

DSP

Ingekomen post

Metagegevens

NAW

Applicatiebeheer

Verwerking controle´s

Documentenbeheer

Helpdesk Verseon

Archief

Bewaarplaats

Archiefbewerking

Archiefonderzoek en informatieverstrekking

Contacten en publiciteit

Documentatie

Documentatie

Dossiers

Dossiers

Dossieruitleenregistratie

Verzekering

Opbergafspraken

Vernietiging

Verwerving archieven, dossiers en archiefbescheiden

Inkoop

Inkoop kantoorbenodigheden

Bestelling

Magazijnbeheer

Inkoop inventaris

Meldingen

Meldingen

Post

Postontvangst en –verdeling

Registratie

Routing

Scannen

Verwerken ingekomen post

Ontvangstbevestigingen

Doorboeken en scannen Bestuurlijke Behandelvoorstel

Trefwoorden

Processen

Protos

Ontwikkeling

Registreren

Pmgevingsvergunning

Scannen

Uitgaande post

Omgevingsvergunning

TVW

Voorbereiding werkzaamheden raad c.a.

Agendacommissie en fractievoorzittersoverleg

Commissies

Raad

Legitimatiepassen

Verordening

Verordeningenband gemeente Putten

Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving

Website

Website

Archivaris

Archivaris gemeente Putten

 

De werkwijze voor de andere taken binnen Interne Zaken, die niet zozeer een relatie hebben met archief en documentaire informatievoorziening, zijn vastgelegd in handboeken (telefoon en receptie en huishoudelijke dienst).