3.4 Metadata

Metadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. De metadata bij een bepaald document (de gegevens) kunnen bijvoorbeeld zijn: de auteur, de datum van schrijven, de afzender, het aantal pagina's en de taal waarin de gegevens zijn opgesteld. Het expliciet opslaan van metadata bij de data waar het betrekking op heeft, heeft als voordeel dat de data makkelijker gevonden kunnen worden. Ten aanzien van de archiefbescheiden worden, omwille van de duurzaamheid, strenge eisen gesteld aan de metadata. Zo moeten ook activistische kenmerken worden vastgelegd zoals de context, het opslagformaat en de systeemmetadata.

 

Om een goed overzicht te hebben van de gebruikte metadata wordt een metadataschema  (224131) gehanteerd, waarmee het mogelijk is om metadata goed toe te passen en te  beheren. Het metadataschema is gemaakt op basis van geldende wet- en regelgeving. Om te onderzoeken of we aan de eisen, die in de nieuwe archiefregeling (NEN-norm 23081) gesteld zijn, voldoen, zal het metadataschema worden getoetst (zie actiepunt 2). Aangezien het metadataschema  350 pagina’s omvat, wordt naar dit schema verwezen en is het niet opgenomen als bijlage.

 

Voor publicatie op de website kan men de metadata gebruiken die al zijn vastgelegd in het midoffice-pakket Verseon. De metadatagegevens voldoen aan de eisen die worden gesteld aan metadata die voor websites gebruikt worden nl. de Webrichtlijn (Dublin core).