Geraadpleegde bronnen

Geraadpleegde bronnen

• Archiefwet 1995

• Archiefbesluit 1995

• Archiefverordening (132173)

• Besluit Informatiebeheer gemeente Putten 2008

• Regeling duurzaamheid archiefbescheiden

• Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden

• NEN-ISO 15489-1 (NL) informatie en documentatie archiefbeheer

• Eisen Duurzaam Digitaal Depot (ED3)

• Archiefschool

• Provinciale Archiefinspectie

• HMDI (Hogeschool voor Management Documentaire Informatievoorziening)

• HMDI: 'Presteren: leren verbeteren'

• SOD (Stichting Opleidingen en examens voor Documentaire informatievoorziening en administratieve organisatie)

• SOD: overheidsdocumentatie

• VNG OZO-Netwerk

    'Rendement met informatiemanagement'

    'Laat DIV maar schuiven'

• ICTU: 'Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast'

• Verslag Rijksarchiefinspectie over het toezicht in 2003

• Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-Overheid (NUP)

• WABO in relatie tot archiefbeheer

• Omgevingsvergunning

• Nationaal Archief; WABO en Archiefwet. Advies inzake de “archiefwaardigheid” van  de landelijke voorziening Omgevingsloket online

• Roovers; Kuiper en Keller; Het midoffice - elektronische dienstverlening tussen frontoffice en backoffice

• ICTU; Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid

• EGEM; Gemma Zaaktypecatalogus

• Rekenkamercommissie; Rapport van bevindingen, “achter de brievenbus” onderzoek naar schriftelijke dienstverlening aan burgers

• 'Informatie op orde, kabinetsvisie op de vindbare en toegankelijke overheidsinformatie'

 

 

• http://www.archiefschool.nl/

• http://www.doxis.nl/

• http://www.vhic.nl/

• http://www.digitaleduurzaamheid.nl/

• http://www.omgevingsvergunning.nl/

• http://www.egem.nl/

• http://www.nationaalarchief.nl/

• http://www.digital.nl/

• http://www.digitaalbestuur.nl/