4.2. Ministeriële regeling

4.2 Ministeriële regeling

 

Zoals al eerder in Hoofdstuk 2 is vermeld, is het archiefbesluit de voornaamste uitvoeringsregeling van de Archiefwet. Het Archiefbesluit 1995 draagt iedere zorgdrager op zodanige voorzieningen te treffen ten aanzien van de door hem opgemaakte archiefbescheiden, die ingevolge een voor hem geldende selectielijst voor bewaring in aanmerking komen, dat bij het raadplegen van die archiefbescheiden na tenminste 100 jaar geen noemenswaardige achteruitgang zal zijn te constateren. Artikel 11 van het Archiefbesluit kondigt ook een ministeriële regeling duurzaamheid archiefbescheiden aan. In 2001 is de regeling duurzaamheid archiefbescheiden vastgesteld. Hierin zijn normen gesteld waaraan duurzame materialen moeten voldoen.

De gemeente Putten heeft daarom certificaten c.q. verklaringen van de leveranciers opgevraagd van de materialen die bij deze leveranciers worden besteld voor het archief. Er wordt gestreefd om aan de NEN-normen en milieu-eisen te voldoen. Dit wordt bij nieuw aan te schaffen materialen als eis meegegeven.

Bijlage 1 geeft een overzicht van de bij de gemeente Putten gebruikte materialen (168870).

 

Deze regeling geldt voor archiefbescheiden die voor permanente bewaring in aanmerking komen. Voor andere archiefbescheiden is de ministeriële regeling milder. De eis is hiervoor dat de bescheiden gedurende hun levensloop toegankelijk en leesbaar moeten zijn. De gemeente Putten maakt geen onderscheid in het gebruik van de materialen voor permanente en op termijn vernietigbare archiefbescheiden. Als een splitsing in materialen moet worden gemaakt voor de  te vernietigen en te bewaren bescheiden zijn de kosten hoger dan de opbrengsten.

We voldoen hiermee ook al aan de nieuwe regeling die nog van kracht gaat worden (eind 2009).

Uitgelicht