5. Acquisitie

Krantencollectie

De gemeentelijke krantencollectie, w.o. het Puttens Weekblad en zijn naamsvoorgangers loopt terug tot 1898, zij het met hiaten. In 2007 is de verzameling echter nagenoeg gecompleteerd met die van het Puttens Historisch Genootschap. Alle kranten zijn, uitgevouwen en volgens de aan duurzaam archiefbeheer gestelde eisen verpakt, nu samengevoegd tot één collectie.

 

Foto van archief

Collectie Van de Kraats

Door tussenkomst van wethouder F.W. Fabriek kreeg het archief in augustus 2007 de beschikking over een verzameling glasplaatnegatieven van de heer Van de Kraats uit Voorthuizen. Door bemiddeling van het Puttens Historisch Genootschap konden deze direct veilig worden gesteld door het digitaliseren ervan. De op CD-rom gezette foto's zijn inmiddels geprint.

 

 

Collectie Wouters

Door tussenkomst van burgemeester mr. B.J. van Putten kreeg het gemeentearchief uit handen van de heer T.A. Wouters te Zeewolde de beschikking over de werkaantekeningen die zijn grootvader Tj. Wouters had gemaakt, voorafgaande aan de verschijning van het gedenkboek "Opdat het nageslacht het wete" in 1948. In 2008 zullen de aantekeningen worden geïnventariseerd.

 

Puttense archieven uit Gelders Archief
Eveneens in het verslagjaar zijn, direct na de indiensttreding van de nieuwe archivaris, de eerste stappen gezet in het proces dat moest leiden tot de verwerving van Puttense archieven uit Gelders Archief. Op 4 december 2007 heeft de verhuizing naar de Puttense archiefbewaarplaats plaatsgevonden van de  volgende archiefdelen:

  • De in enkelvoud gehouden bijlagen bij de registers van de burgerlijke stand van Putten 1933-1989, omvang ca. 0,4 m.
  • De registers van de notarissen ter standplaats de gemeente Putten, 1916-1925, omvang 1,25 m.
  • De in enkelvoud gehouden bijlagen bij de registeres van de burgerlijke stand van Putten 1811-1932, omvang ca. 6 m.
  • De registeres van de notarissen ter standplaats de gemeente Putten 1812-1915, omvang ca. 6 m.
  • De kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken en de schepentrouwboeken ca. van vóór 1811 van Putten, periode 1706-1811 (1828), omvang ca. 0,5 m.

In totaal gaat het om bijna 15 meter.

 

De daarvoor benodigde ruimte was al vanaf de verbouwing van de archiefbewaarplaats gereserveerd. Met de realisering van dit project is een lang gekoesterde wens van velen in vervulling gegaan. Er is in de praktijk veel vraag naar deze archieven geweest. 

 

Foto van archiefdozen

Toekomstige acquisitiemogelijkheden

Met het doel een zo compleet mogelijk beeld te laten ontstaan van de geschiedenis van de gemeente Putten willen we aandacht blijven besteden aan de verwerving van archieven van de, ook onder cultureel erfgoed vallende, verenigings- en andere particuliere archieven. Om deze voor het nageslacht te behouden zal acquisitie de komende jaren meer aandacht moeten krijgen.

 

Dat betekent dan ook dat er extra inventarisatiewerkzaamheden gedaan moeten worden. Daarom zal de waarde van de archieven moeten worden beoordeeld, om bijv. nut en noodzaak van de te verkrijgen archieven te bepalen. Er zal in 2008 een acquisitieprofiel en een plan van aanpak worden opgesteld.

 

Als nut en noodzaak zijn vastgesteld zal onderzocht worden in hoeverre conservering en restauratie nodig is. Bij verwerving zullen nieuwe aanwinsten eerst in quarantaine worden gehouden om onderzocht te kunnen worden op vreemde smetten. Zonodig worden de verzamelingen gedesinfecteerd. Nader onderzoek moet dan worden gedaan om te bezien hoeveel meerwerk hiermee gemoeid is en welke middelen hiervoor gereserveerd moeten worden. 

 

Bij voorkeur worden particuliere collecties zoveel mogelijk geïnventariseerd verworven. Als dat niet het geval is, willen wij bij het inventariseren de mogelijke hulp bieden, voordat de archieven in de archiefbewaarplaats worden opgenomen en voor het publiek beschikbaar komen.