7. Toegankelijk maken

Archief Gemeentebestuur 1800-1940

Afronding van dit project was één van de eerste taken van de nieuwe gemeentearchivaris. De door voorgangers opgestelde basisnummerlijst is compleet gemaakt en steekproefs-gewijs gecontroleerd.Vervolgens is een aanvang gemaakt met hernummering, zodat alle bij elkaar horende delen van het archief ook daadwerkelijk bij elkaar worden geplaatst. Daarna moet de fysieke verplaatsing nog worden gerealiseerd.In de praktijk bleek dat de nog te verrichten werkzaamheden meer tijd zouden vergen dan aanvankelijk werd gedacht. Ook de geschiedenisbeschrijving, waarvan een eerste begin is gemaakt, moet nog voor een groot deel worden afgemaakt.

 

Archief Gemeentebestuur 1940-1975

Gedeelte (tot halverwege -1.81) is geïnventariseerd. Aan de afronding van dit project is in het verslagjaar niet gewerkt. Er dient nog 70 meter bewerkt te worden.

 

Archief Gemeentebestuur 1975-1990

Hieraan is in het verslagjaar door een aantal medewerkers van Interne Zaken doorlopend gewerkt. Inventarisatie van dit archiefblok bevindt zich in de eindfase.

 

Foto van dozen

Particuliere archieven en verzamelingen

Er is inzicht in aard en hoeveelheid van een aantal particuliere archieven. Het bestaande overzicht zal worden gecontroleerd, geactualiseerd en er zullen prioriteiten worden bepaald inzake de verwerking. Aan één omvangrijke verzameling, waarvan om persoonlijke redenen de herkomst nog niet bekendgemaakt kan worden, wordt door medewerkers van het gemeentearchief en twee vrijwilligers in stilte aan de ontsluiting gewerkt. (Op de volgende bladzijde is te zien hoe zo'n verzameling binnenkomt.)

 

Documentatieoverzicht

Er is een uitvoerig documentatieoverzicht samengesteld waarin van de verschillende onderdelen, die meer of minder cultuurhistorische waarde hebben, worden beschreven (inhoud, toegankelijkheid, verblijfplaats -zowel fysiek als digitaal-, of duurzame opslag noodzakelijk is en welke werkzaamheden dienen te worden verricht). Dit zal worden gebruikt voor het op te stellen werkplan archief. Het gaat hierbij om boeken, kranten (knipsel- en complete verzamelingen), historialia (historische bijzonderheden, weetjes en andere informatie), foto-, film- en geluidsmateriaal alsmede prentbriefkaarten en microfiches.

 

Substitutie

Beschikbaarstelling van informatie op andere dragers (zoals bijvoorbeeld microfilm of digitale opslag) zal de komende jaren moeten worden uitgevoerd ten behoeve van het historisch onderzoek. Tevens heeft dit een gunstig gevolg in het kader van behoud van de stukken. Voor de raadpleegfunctie zal de benodigde apparatuur beschikbaar moeten komen. De voorbereidingen voor de vervanging c.q. aanschaf daarvan zijn in het verslagjaar begonnen. Omdat dergelijke projecten, bijv. het digitaliseren van het bouwvergunningen archief, veel geld kosten zal een zorgvuldige afweging tussen nut en kosten plaatsvinden.

 

Burgerlijke Stand en Bevolkingsregisters

Sinds 1995 is de werkgroep Genealogie van het Puttens Historisch Genootschap bezig met de samenstelling van een gezinsboek over Putten van ± 1600 tot 1920. Ook is onderzoek gedaan naar de bewoningsgeschiedenis en adresherkenbaarheid van de Puttense woningen.

Het gemeentearchief werkt hieraan mee door het beschikbaar stellen van werkruimte en computerfaciliteiten. Van de databases met de verzamelde gegevens werd door ons dankbaar gebruikgemaakt, het betekende voor ons een aanzienlijke tijdsbesparing.

Gedurende de verslagperiode bestond de werkgroep uit de volgende personen:

de dames: T. Elbertsen-Hoekstra, M.L. Hazeu-van Veldhuizen, M.T. Hooij-Enter en R. Roordink-van Dam en de heren: T. van den Brink, G.C.J.M. Hollanders, L.A. Luteijn, E. L. Steinmeier, en IJ. Zijlstra. In het verslagjaar werd door hen totaal ongeveer 1.000 uren aan het project besteed.