9. Contacten

Met diverse personen en instanties werden in het verslagjaar plezierige contacten aangegaan, onderhouden of verstevigd.

 

Provinciale Archiefinspectie

Het bestaande contact is in het verslagjaar voortgezet. Van meet af aan is de inspecteur geïnformeerd over de wijze waarop gemeente Putten het gekwalificeerd archiefbeheer opnieuw wilde invullen. Daarnaast kreeg hij exemplaren van de verschillende nieuwe beleidsnotities, het Documentair Structuurplan, het Kwaliteitshandboek IZ en een uitnodiging voor de tentoonstelling Genealogie toegezonden.

 

Diensthoofdenoverleg

Door de gemeentearchivaris is in november deelgenomen aan het Gelders diensthoofdenoverleg, bestaande uit de archivarissen in de provincie Gelderland en de Archiefinspectie.

 

Gebiedsgericht cultuurbeleid

De gemeente neemt samen met andere instanties deel in het erfgoed educatieproject "Op avontuur met …" van het Gebiedsgericht Cultuurbeleid West-Veluwe. Hiervoor zullen zes locale werkgroepen gevormd worden. In 2008 zal dit in concretere plannen worden gegoten. Hierbij zal het gemeentearchief mogelijk ondersteuning verlenen.

 

Puttens Historisch Genootschap

Het gemeentearchief mag zich verheugen in een goede samenwerking met het Puttens Historisch Genootschap. Op vrijwillige basis kan veel gebruikt worden gemaakt van aanwezige kennis. Met het bestuur en de onderscheidene werkgroepen was regelmatig contact en overleg over verschillende onderwerpen. Ook de voortgang van projecten waarin werd samengewerkt kwam ter sprake. In 2008 zal dit worden voortgezet en verdiept. Er zijn diverse terreinen waarop door samenwerking dubbel werk wordt voorkomen en de burgers optimaal voorzien kunnen worden van gevraagde informatie. 

 

Particulieren

Met verschillende, op dit moment niet nader te noemen, particuliere personen werden contacten gelegd en onderhouden over mogelijkheden tot verwerving van archieven of verzamelingen.