5. Acquisitie

Krantencollectie

Om de krantencollectie door juiste opslag voor de toekomst te behouden en de collectie zo volledig mogelijk te maken is na overleg met het PHG besloten om de krantencollectie van het Puttens Historisch Genootschap samen te voegen met de gemeentelijke krantencollectie.
De kranten zijn inmiddels gerubriceerd en de index is hier te bekijken.

 

Foto van archief

Kleine archieven

De heer H. van Berkum heeft correspondentie aan het gemeentearchief geschonken van de Oranjevereniging Putten die het bezoek heeft georganiseerd voor het defilé bij het paleis Soestdijk op 30 april 1976. De aangereikte materialen worden nog nader onderzocht.

Eveneens werd correspondentie aangeboden van de muziekvereniging "Excelsior" over de activiteiten voor de aanschaf van nieuwe uniformen. De correspondentie beslaat een periode van 1968-1975. Ook hier moet nog aandacht aan worden besteed.

Daarnaast werd een boekwerk in ontvangst genomen van de Stichting Protestants Christelijk Vormingswerk een huishoudelijk reglement van de vereniging tot bevordering van Nijverheidsonderwijs voor meisjes. We onderzoeken de waarde voor het nageslacht.

 

Collectie Wouters

Door tussenkomst van burgemeester mr. B.J. van Putten kreeg het gemeentearchief uit handen van de heer T.A. Wouters te Zeewolde de beschikking over de werkaantekeningen die zijn grootvader Tj. Wouters had gemaakt, voorafgaande aan de verschijning in 1948 van het gedenkboek "Opdat het nageslacht het wete". De aantekeningen zijn inmiddels geïnventariseerd en beschikbaar. Door tussenkomst van wethouder F.W. Fabriek kwam de gemeente eveneens in het bezit van de, voor de portretfoto's in het gedenkboek gebruikte, verzameling glasplaatnegatieven van de heer Van de Kraats te Voorthuizen.

 

Collectie Huisman

Langdurige contacten tussen het gemeentearchief en de heer G. Huisman hebben ertoe geleid dat zijn grote collectie aan waardevolle materialen in 2005 is overgedragen aan het gemeentearchief. De collectie Huisman herbergt een gigantische hoeveelheid Puttense informatie die soms eeuwenver teruggaat.

 

Foto van acquisitie

Puttense archieven terug uit Gelders Archief

Uit het Gelders Archief zijn eind 2007 gedeelten van archief, die betrekking hebben op de gemeente Putten, overgebracht naar het gemeentearchief van Putten. In 2008 zijn daarop nadere indexen gemaakt. Er is steekproefsgewijs gecontroleerd op schimmel en zuurgehalte. Dit bleek in orde. Daarna heeft plaatsing in de archiefbewaarplaats plaatsgevonden. Ook zijn gedeelten hernummerd en zijn de dozen vervangen en voorzien van nieuwe opschriften. De toegankelijkheid is daardoor aanzienlijk verbeterd. In de aanvragen om de archieven van de Puttense notarissen te raadplegen kon daardoor eenvoudiger en beter worden voorzien.
Het betreft de volgende onderdelen:

  • de Doop-, Trouw en Begraafboeken vanaf 1706 tot 1811
  • de Huwelijkse bijlagen vanaf 1811 tot en met 1989 
  • de notariële akten van notarissen uit de gemeente Putten vanaf 1812 tot en met 1925

 

Acquisitiemogelijkheden
Met het doel een zo compleet mogelijk beeld te laten ontstaan van de geschiedenis van de gemeente Putten wordt blijvend aandacht besteed aan de verwerving van archieven van de, ook onder cultureel erfgoed vallende, verenigingsarchieven en andere particuliere archieven. Zoals vermeld, worden er regelmatig kleinere of grotere archieven aangeboden. Bij het aanbieden of verwerven van archieven wordt, nadat nut en noodzaak van verwerving is vastgesteld, onderzocht in hoeverre conservering, restauratie, ontsmetting en inventarisatie noodzakelijk is, voordat de archieven definitief in de archiefbewaarplaats kunnen worden opgenomen en voor het publiek beschikbaar kunnen worden gesteld. Met de aanbieders zal derhalve worden overlegd welke stappen er gevolgd moeten worden. 

 

Er zal een acquisitieprofiel en een plan van aanpak moeten worden opgesteld. Bij voorkeur worden particuliere collecties zoveel mogelijk geïnventariseerd verworven. Als dat niet het geval is, willen wij bij het inventariseren de mogelijke hulp bieden, voordat de archieven in de archiefbewaarplaats worden opgenomen en voor het publiek beschikbaar komen.