7. Toegankelijk maken

In 2008 is er veel aandacht besteed aan het inventariseren van archiefdelen die al overgedragen hadden moeten zijn voor permanente bewaring. Onderstaand treft u per collectie de stand van zaken per eind 2008 aan van hetgeen raadpleegbaar is, dat wat afgerond is en dat wat er nog bewerkt moet worden. 

 

Archief Gemeentebestuur 1800-1940

Het opgestelde overzicht is compleet gemaakt en steekproefsgewijs gecontroleerd. Bij de ordening van de voorlopige inventaris zijn verschillende beschrijvingen aangepast. Eind 2008 waren meer dan de helft van alle stukken geplaatst op hun definitieve plaats. Het bleek dat de werkzaamheden meer tijd vergden dan aanvankelijk werd gedacht. De geschiedenisbeschrijving, waarvan een eerste begin is gemaakt, moet nog worden afgemaakt. 

 

Archief Gemeentebestuur 1940-1975

Een gedeelte (tot halverwege -1.81) is geïnventariseerd. Aan de afronding van dit project zijn we in het verslagjaar nauwelijks toegekomen. 80 meter moet nog bewerkt worden. Wel zijn, omdat er veelvuldig vraag naar was, de archiefstukken uit de periode 1940-1945 met voorrang geïnventariseerd. Hiervan is een uittreksel uit de inventaris gemaakt voor archiefonderzoek. Deze gegevens zijn toegankelijk gemaakt en ook al via de website te raadplegen 

 

Archief Gemeentebestuur 1975-1990

Dit gedeelte archief is in de loop van het jaar geïnventariseerd en is officieel overgedragen aan de archiefbewaarplaats. De inventaris is beschiikbaar, ook via internet. 

 

Notariële akten

Van de verzamelingen waarvan geen repertoire aanwezig was is een nadere index gemaakt. Van de overige notariële akten worden in een later stadium uitgebreidere indexen gemaakt. Op de website zijn de overzichten van de notariële akten te raadplegen. 

 

Particuliere archieven en verzamelingen

 

Foto van Gijs HuismanCollectie Wouters
In augustus 2007 ontving burgemeester mr. B.J. van Putten uit handen van heer T.A. Wouters te Zeewolde de (gespreks)notities van zijn grootvader, die de basis vormden tot de uitgave van het gedenkboek in 1948 "Opdat het nageslacht het wete". Door tussenkomst van wethouder F.W. Fabriek kwam de de gemeente eveneens in het bezit van de, voor de portretfoto's in het gedenkboek gebruikte, verzameling glasplaat-negatieven van de heer D. van de Kraats te Voorthuizen. Beide verzamelingen zijn geïntegreerd en geïnventariseerd. Bij het rubriceren is, zoveel mogelijk, de oorspronkelijke indeling van de schrijver aangehouden. De glasplaat-negatieven zijn gedigitaliseerd en door tussenkomst van de heer A. Klaassen, op CD-rom gezet. Vervolgens zijn de foto's op papier afgedrukt en aan de verzameling toegevoegd. Op de website kan de inventarisatie worden geraadpleegd. Aan het eind van de inventaris op de website volgt een kopie van een artikel uit het Puttens Nieuwsblad van 20 september 1979, dat een interview bevat met L.F. Wouters over het werk van zijn vader. 

 

Collectie Huisman

De collectie Huisman herbergt een gigantische hoeveelheid Puttense informatie die soms eeuwenver teruggaat. Deze verzameling is geschonken aan het gemeentearchief om te waarborgen dat deze informatie bewaard blijft en toegankelijk kan worden gesteld. De collectie is genoemd naar de schenker. 

 

De op 30 april 2008 te Harderwijk overleden Gijs Huisman werd op 12 april 1930 in Hoogland geboren. In 1938 is de heer Huisman in Putten komen wonen. Hij voelde zich aangetrokken tot de journalistiek. Van 1950 tot 1965 verzorgde hij het Veluwse nieuws voor o.a. het Veluws Dagblad, De Gelderlander en De Volkskrant. Daarnaast was hij redacteur van o.m. de Puttense Koerier, een christelijk nieuwsblad voor de Noordwest-Veluwe. Ook richtte hij het Gelders Sportblad op, een weekblad voor de sportliefhebbers op de Noordwest-Veluwe. Gedurende een groot aantal jaren was hij hoofdredacteur van Rowland Hill, een filatelistisch maandblad maar ook gaf hij een postzegelblad voor de jeugd uit: 'De Koerier'. Onder de naam Herbert van Putten verschijnen een aantal filatelistische catalogi van zijn hand. 

 

Voorts genoot hij als redacteur/uitgever bekendheid met zijn toeristische informatiebladen als weekagenda's voor Putten, maar ook voor Ermelo en voor Garderen. Zijn historische kennis over Putten en wijde omgeving kreeg gestalte in publicaties van tientallen fiets- en wandelgidsen, die hij in eigen beheer verzorgde of door anderen liet uitgeven. Als auteur publiceerde hij een grote reeks van (foto)boekjes en brochures over de meest uiteenlopende historische onderwerpen. 

 

Zijn Veluwse Kroniek, historisch tijdschrift voor Ermelo, Putten en omgeving gaf hij in eigen beheer (Uitgave De Coerier Putten) uit en redigeerde hij vanaf 1990 tot 2004 zelf. Jarenlang verscheen het blad maandelijks, zelfs toen zijn krachten afnamen. In februari 2004 is het laatste nummer uitgekomen. 

 

Aan het toegankelijk maken van de collectie zijn vele uren besteed. De heer L. Godschalk (gemeente) en (op vrijwillige basis) de heren J. van Hell (oud gemeentearchivaris) en A. Klaassen hebben de collectie voor het nageslacht toegankelijk gemaakt. De verzameling is inmiddels in zuurvrije archiefdozen verpakt, voorzien van etiketten en opgenomen in het gemeentearchief. Een overzicht van zowel verwerving als verwerking treft u aan op de website. Klik hier om naar de collectie te gaan.

 

Hoewel het leeuwendeel van het project achter de rug is, vinden er in stilte nog inventarisatiewerkzaamheden plaats. Onder andere worden er nog foto's beschreven. Na de Puttense foto's worden de overige foto's als aanvulling uit de omgeving van Putten nog onderzocht. Aan het invoeren van de omschrijvingen van de krantenartikelen wordt eveneens gewerkt (de heer H. Larooij  - gemeente). Zodra daar weer meer resultaten van gereed zijn, volgt eveneens publicatie op de website. 

 

Foto van het weeshuis van PuttenWeeshuis

Het Puttens Historisch Genootschap heeft het Weeshuis van Putten beschreven. Er is specifiek veel aandacht geschonken aan de kinderen en hun genealogische achtergrond. Doordat alle verhalen bijeengebracht zijn krijgt de lezer een goed beeld van het wel en wee van het Weeshuis van Putten. Het gehele verhaal is sinds kort op de website van het gemeentearchief geplaatst. We willen niet nalaten u in dit jaarverslag een korte impressie te geven: In het dorp Putten, waar het huidige rusthuis Elim aan de Engweg staat, is in 1852 door de Christelijk Afgescheidenen een kerkje met een inpandige pastorie gebouwd. In 1873 werd dit pand gekocht door het echtpaar Mr. Frederik Willem Jacob van  Aylva baron van Pallandt en zijn vrouw Anna Frederica Everdina baronesse van Goltstein, die zich per 27-7-1871 op het kasteel Vanenburg hadden gevestigd. 

 

Het echtpaar was kinderloos en had met deze aankoop de bedoeling hun leven zin en inhoud te geven door het gebouw in te richten als verzorgingshuis voor bejaarden. In maart 1873 namen 9 "oudjes" hun intrek in het tehuis. In 1877 werden daarbij ook drie weeskinderen uit hetzelfde gezin opgenomen. Het echtpaar Van Pallandt ontdekte dat er meer behoefte was aan een opvang van weeskinderen dan aan verzorging van bejaarden. Om deze kinderen te kunnen huisvesten en onderwijzen werden aan het bestaande gebouw twee vleugels en een bovenverdieping toegevoegd. Alle weeskinderen, die in het Weeshuis verbleven werden op kosten van het echtpaar Van Pallandt gevoed, gekleed, verzorgd en onderwezen. Ook de salarissen van de weesvaders en weesmoeders, de bedienden en het "bewaarschool" personeel namen zij voor hun rekening. Het aantal weeskinderen schommelde voortdurend. Vlak voor het overlijden van de baronnes bedroeg hun aantal 47. Na het overlijden van baronnes Van Pallandt op 31 mei 1917 en sluiting van het Weeshuis Putten, zijn de aanwezige kinderen naar de Weesinrichting te Neerbosch gegaan. 

 

Het uitzoeken van de genealogieën en het beschrijven van het Weeshuis van Putten is ter hand genomen door mevrouw R. Roordink-van Dam en de heer. L. Luteijn als lid van de werkgroep Genealogie van het Puttens Historisch Genootschap.

 

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden van mevrouw R. Roordink-van Dam († 21-11-2008). Zij heeft gedurende vele jaren met veel inzet gewerkt aan het Weeshuisproject. Wij zijn dankbaar voor hetgeen zij tot stand heeft gebracht.

 

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

De gemeente is bezig met de invoering van gegevens voor de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Alle bouwvergunningen zijn gelicht en de gegevens zijn in de GISKIT-applicatie verwerkt. Dat is gebeurd door een aantal externe medewerkers. Medio 2009 zullen deze werkzaamheden afgerond zijn. 

 

Documentatieoverzicht

Er is een documentatieoverzicht samengesteld waarin de verschillende onderdelen, die meer of minder cultuurhistorische waarde hebben, worden beschreven (inhoud, toegankelijkheid, verblijfplaats - zowel fysiek als digitaal - of duurzame opslag noodzakelijk is en welke werkzaamheden dienen te worden verricht). Dit zal worden gebruikt voor het op te stellen werkplan archief. Het gaat hierbij om boeken, kranten (knipsel- en complete verzamelingen), historialia (historische bijzonderheden, weetjes en andere informatie), foto-, film- en geluidsmateriaal alsmede prentbriefkaarten en microfiches. Afspraken met het PHG hebben ertoe geleid dat documentatie en boeken door hen overgedragen zullen worden aan het gemeentearchief. De documentatie wordt na inventarisatie in de bezoekersruimte geplaatst. Het gemeentearchief zal de boeken opnemen in de gemeentecollectie. 

 

Substitutie

Substitutie houdt het vervangen van archiefbescheiden door reproducties in. De originele bescheiden dienen na vervanging te worden vernietigd. De reproducties (scans) nemen dus volledig de plaats in van de oorspronkelijke bescheiden. De reproducties worden originelen en daarmee archiefbescheiden in de zin van de Archiefwet. De nieuwe informatiedragers, bijvoorbeeld microfilms en optische schijven, moeten dan ook voldoen aan de eisen die worden gesteld in de regeling 'duurzaamheid archiefbescheiden'. Er kan alleen besloten worden tot substitutie als dit gebeurt met juiste en volledige weergave van het origineel. De provinciale beleidsregel was bij het schrijven van dit stuk nog niet vastgesteld. Beschikbaarstelling van informatie op andere dragers (zoals bijvoorbeeld microfilm of digitale opslag) zal de komende jaren moeten worden uitgevoerd ten behoeve van het historisch onderzoek. Dit heeft een gunstig gevolg in het kader van behoud van de stukken. Voor het raadplegen zal dan de benodigde apparatuur beschikbaar moeten komen. 

 

In 2008 is met de proef gestart om facturen digitaal te verwerken. Hiervoor is een koppeling gemaakt met het financiële systeem en het DSM/RMS-systeem van Interne Zaken. Omdat substitutie in onze organisatie nog niet mogelijk is, blijft het originele document gedurende de officiële bewaartermijn behouden. 

 

Foto van Burgelijke stand en Bevolkingsregisters

Burgerlijke stand en Bevolkingsregisters

Sinds 1995 is de werkgroep Genealogie van het Puttens Historisch Genootschap bezig met de samenstelling van een gezinsboek over Putten van ± 1600 tot 1920. Ook is onderzoek gedaan naar de bewoningsgeschiedenis en adresherkenbaarheid van de Puttense woningen.Het gemeentearchief stelt ruimte en computerfaciliteiten aan deze werkgroep beschikbaar. In ruil daarvoor krijgt het gemeentearchief de beschikking over de databases met de verzamelde gegevens en daarvan wordt dankbaar gebruikgemaakt. 

 

Gedurende de verslagperiode bestond de werkgroep uit de volgende personen: de dames: T. Elbertsen-Hoekstra, M.L. Hazeu-van Veldhuizen, M.T. Hooij-Enter, E.A. Luteijn-Eekhoutte en R. Roordink-van Dam († 21-11-2008) en de heren: T. van den Brink, K.A. Gort, G.C.J.M. Hollanders, L.A. Luteijn, E. L. Steinmeier, en IJ. Zijlstra. In het verslagjaar werd door hen totaal ongeveer 1.250 uren aan het project besteed. 

 

Historische Canon Putten

Een werkgroep van het PHG heeft onder leiding van de heer G. Hollanders de Puttense historische canon samengesteld. In overleg met het gemeentearchief is deze canon ter beschikking gesteld voor de website van het gemeentearchief. Mevrouw W. Kok heeft de canon op de website toegankelijk gemaakt. Binnen de canon heeft zij de gegevens die eerder via de tijdsbalk toegankelijk waren verwerkt.