9. Contacten

Met diverse personen en instanties werden in het verslagjaar contacten aangegaan, onderhouden of verstevigd.

 

Provinciale Archiefinspectie

Het bestaande prettige contact is in het verslagjaar voortgezet. De provinciale archiefinspectie wordt voortdurend op de hoogte gehouden over de wijze waarop de gemeente Putten het gekwalificeerd archiefbeheer invult. In mei van 2008 heeft de inspectie een kennismakingbezoek gebracht aan de gemeentearchivaris. Bij dit bezoek zijn verschillende onderwerpen de revue gepasseerd.

 

Diensthoofdenoverleg

De gemeentearchivaris heeft in april en in november deelgenomen aan het Gelders diensthoofdenoverleg, bestaande uit de archivarissen in de provincie Gelderland en de Archiefinspectie. Tijdens deze bijeenkomsten wordt informatie overgedragen over wetgeving en andere landelijke en provinciale zaken.

 

Bijeenkomsten

Het jaarcongres van de Vereniging SOD had als onderwerp: WABO en BAG: nieuwe uitdagingen voor DIV en werd bijgewoond door de beleidsmedewerker informatie (DIV) en de archivaris. Doel van de WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is om de dienstverlening door de overheid te verbeteren o.a. op basis van de BAG (Basisadministratie van Adressen en Gebouwen). Zoals reeds beschreven heeft dat voor  Putten geleid tot veel werkzaamheden voor de medewerkers van DIV en archief. Zij hebben alle perceelsdossier en alle dossiers over straatnaamgeving, huisnummering met de daarbijbehorende verordeningen gelicht zodat relevante informatie ingevoerd kon worden ten behoeven van de BAG.

 

In het kader van digitalsering van archiefbescheiden, heeft de archivaris in december deelgenomen aan een workshop over de mogelijkheden van vervanging van archiefbescheiden. Er wordt steeds meer druk uitgeoefend om ook het statisch archief  gedigitaliseerd toegankelijk te maken. De Archiefwet 1995 staat zelfs, weliswaar onder strenge voorwaarden, substitutie (vervanging) toe. De bijeenkomst heeft duidelijk gemaakt met welke consequenties en risico´s rekening moet worden gehouden. Ook zijn  handreikingen gegeven om digitale gegevens te bewaren en de bewijskracht ervan te optimaliseren. Regels kunnen per provincie verschillen. De regels van de provincie Gelderland wachten nog op goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Wij zullen de mogelijkheden voor onze gemeente onderzoeken met behulp van de vastgestelde regels.

 

Puttens Historisch Genootschap

Het gemeentearchief is blij met de goede samenwerking met het Puttens Historisch Genootschap. Met het bestuur en de onderscheidene werkgroepen was regelmatig contact en overleg over verschillende onderwerpen. Ook de voortgang van projecten waarin werd samengewerkt kwam ter sprake. In 2009 zal dit worden voortgezet. Er zijn diverse terreinen waarop door samenwerking dubbel werk wordt voorkomen en de burgers optimaal voorzien kunnen worden van gevraagde informatie.

 

Particulieren

Regelmatig vindt overleg plaats met de heer H. Jansen over zijn unieke verzameling prentbriefkaarten van Putten. Gemeente Putten waardeert het enorm dat met hem afspraken zijn vastgelegd om deze uitzonderlijke verzameling te behouden voor het nageslacht. Ook met andere, op dit moment niet nader te noemen, particuliere personen werden contacten gelegd en onderhouden over veilig stellen van verzamelingen en/of mogelijkheden tot verwerving van archieven of verzamelingen.