9. Contacten

Met diverse personen en instanties werden in het verslagjaar zowel schriftelijk als mondeling contacten aangegaan, onderhouden of verstevigd. Er werd daarbij informatie ingewonnen en/of gegeven.

 

Provinciale Archiefinspectie

Het bestaande prettige contact met de provinciale archiefinspectie is in het verslagjaar voortgezet. De provinciale archiefinspectie wordt voortdurend op de hoogte gehouden over de wijze waarop de gemeente Putten het gekwalificeerd archiefbeheer invult. Na de vaststelling van het DSP door het college van burgemeester en wethouders is de archiefinspectie in kennis gesteld van het nieuwe DSP.

 

Diensthoofdenoverleg

De gemeentearchivaris heeft in april en in november deelgenomen aan het Gelders diensthoofdenoverleg en inspecteuroverleg. De bijeenkomsten bestaan uit de gemeente- en streekarchivarissen en de archiefinspecteurs in de provincie Gelderland en de provinciale Archiefinspectie. In deze bijeenkomsten werd o.a. gesproken over de nieuwe archiefregeling, die op 1 april 2010 van kracht zal worden, de invoering van de Omgevingsvergunning en er werd gesproken over andere verschillende archivistische onderwerpen.

 

Bijeenkomsten

Voor een goed archiefbeheer is het nodig dat er afstemming is tussen de archivaris en de afdelingen. Voor deze contacten wordt de archivaris uitgenodigd voor bijeenkomsten met afdelingen. De gemeente is in 2009 van start gegaan met het Project NUP (het Nationaal Uitvoeringsprogramma). In het NUP zijn afspraken gemaakt voor een elektronische 'basisinfrastructuur' binnen gemeentes. Het NUP heeft 19-bouwstenen gedefinieerd voor die basisstructuur. Samen leggen die bouwstenen een basis voor de gemeentelijke e-dienstverlening. Veel van deze voorzieningen zijn overigens wettelijk verplicht. De bedoeling van genoemde bijeenkomsten was om voor 2010 een informatiebeleidsplan van de doelstellingen van de elektronische dienstverlening af te ronden. Het traject zal in 2010 worden uitgevoerd. De bedoeling is bij de uitvoering van deze NUP-trajecten de organisatie te adviseren over het gebruik van de documenten die gebruikt gaan worden in de diverse applicaties.

 

Puttens Historisch Genootschap

Het gemeentearchief is blij met de goede samenwerking met het Puttens Historisch Genootschap. Met het bestuur en de onderscheidene werkgroepen was regelmatig contact en overleg over verschillende onderwerpen. Ook de voortgang van projecten waarin werd samengewerkt kwam ter sprake (zie onder 2). In 2010 zal dit worden voortgezet. Er zijn diverse terreinen waarop door samenwerking dubbel werk wordt voorkomen. Door de samenwerking kan de onderzoeker nog beter van informatie worden voorzien.

 

Particulieren

Regelmatig vindt overleg plaats met de heer H. Jansen over zijn unieke verzameling prentbriefkaarten van Putten. Gemeente Putten waardeert het enorm dat met hem afspraken zijn vastgelegd om deze uitzonderlijke verzameling te behouden voor het nageslacht. Van zijn collectie heeft de heer Jansen een digitale kopie aan het gemeentearchief aangeboden. Het gemeentearchief onderzoekt welke bestanden op de gemeentelijke website geplaatst kunnen worden.

 

Met het bestuur van de Nederlandse Hervormde Kerk waren in verleden al contacten geweest. In 2009 zijn deze contacten hervat. De bedoeling is om het oudste gedeelte van het archief van het bestuur en de diaconie te plaatsen in de archiefbewaarplaats.

 

Met andere personen zijn contacten gelegd om hun verzameling te bekijken. Daarbij is beoordeeld of het zinvol is om de verzameling te bewaren voor het nageslacht. Overlegd werd of de verzameling kon worden opgenomen in het gemeentearchief. Dit leidde ertoe dat enkele materialen en verzamelingen werden verworven en zijn opgenomen in de archiefbewaarplaats.