Het armbestuur

 

IV

 

HET ARMBESTUUR

 

 

 

IV.1.

 

Algemeen

 

340

 

Stukken m.b.t. de mogelijke aanstelling van een dienstverlener diaconie 1997-1998.

 

341

 

Brief Pax Christiparochie te Lelystad d.d. 6-5-1997 betreffende financiële steun voor het interkerkelijk inloophuis Waterwijk in Lelystad.

 

342

 

Afsprakenlijst PCI/diaconaal platform d.d. 21-10-1997.

 

343a

 

Stukken m.b.t. de Nota Diaconie van het dekenaat Veluwe-Flevoland d.d. okt. 1998.

 

343b

 

Berichten en reglementen betreffende de armenzorgstatistiek dd 1935, 1936 en 1941, 1 (omslag).

 

343c

 

Staten van onderstand 1937-1943, 1 omslag.

 

 

 

IV.2.

 

Notulen.

 

 

 

344

 

Notulen 1934–1938, 1944. 1 deel.

 

N.B. Het betreft in de meeste gevallen een gecombineerde vergadering van Kerk- en armbestuur. In 1944 wordt besloten balans en rekening over 1943 op te schorten tot de terugkeer van pastoor J. van Dalen

 

 

 

IV.3.

 

Het Bestuur

 

 

 

345

 

Stukken betreffende bestuurswisselingen, 1915–1956. 1 omslag.

 

346

 

Stukken betreffende bestuurswisselingen, 1988–1999. 1 omslag.

 

 

 

IV.4.

 

Bezittingen

 

 

 

IV.4.1.

 

Beheer van goederen van het armbestuur

 

347

 

Overdrachtsakte van Theodorus Harmeling aan de R.K. armen, van een stuk bouwland genaamd Peelenkampje, 1875. 1 stuk.

 

348

 

Akte van openbare verkoop van huis en erf met landerijen, sectie

 

C nr. 1446 e.a. van de erven Bartus Lubbersen door Evert Harmeling 1871, die het doorverkoopt aan het R.K. armbestuur, 1873/1874, 1 stuk.

 

349

 

Bewijs van eigendom voor Hendrik van de Pol jr. van het huis,

 

schuur, erf en grond genaamd “De Zemerij” te Putten, gekocht in de publieke veiling te Nunspeet, 1903, 1 stuk.

 

N.B. Eigendom geweest van Evert Harmeling en Hendrika Schut. Ook het R.K. armbestuur deelde mee in deze nalatenschap.

 

350

 

Inventarissen van gebouwde en ongebouwde eigendommen van het armbestuur, 1913, 1937. 2 stukken.

 

351

 

Stukken betreffende de Ruilverkaveling “Putten” 1952–1953.

 

4 stukken.

 

352

 

Stukken betreffende het aandelenbezit 1961- 1966.

 

353

 

reserve

 

354

 

reserve

 

355

 

reserve

 

 

 

IV.4.2.

 

Verkoop

 

356

 

Stukken betreffende de verkoop van grond, sectie N nr. 369, te

 

Putten aan J.H. Vraets, 1961. 1 omslag.

 

 

 

IV.4.3.

 

Het verstrekken van leningen en huurkoop

 

(gesloten tot 100 jaar na datum stuk/omslag)

 

357

 

Akte van huurkoop, met de heer G. Huisman aangegaan, waarbij

 

deze een I.B.M. elektrische schrijfmachine ontvangt voor een bedrag ad. f. 2010,- en deze in maandelijkse termijnen van minimaal f. 60,- voldoet, 1968. 1 stuk.

 

358

 

Akte van krediet en hypotheek met borderel, ten laste van mw.Johanna Mol-Muijderman te Putten met een hoofdsom van ad. f. 3220,88, 1967. 2 stukken.

 

359

 

Stukken betreffende een lening van f 20.000,- aan het RK kerkbestuur van de Parochie H Catharina te Harderwijk 1962

 

360

 

reserve

 

 

 

 

 

IV.5.

 

Financieel beheer

 

 

 

IV.5.1.

 

Boekhouding

 

(gesloten tot 50 jaar na datum stuk/omslag)

 

 

 

 

 

289-292.

 

Kasboeken, 1863–1967. 3 delen.

 

361

 

1863–maart 1909

 

N.B. Wegens omvang los in archief

 

N.B. Hierin ook het kasboek van het kerkbestuur (inv. Nr. 206).

 

362

 

1914–1936.

 

N.B. Achterin het kasboek van het kerkbestuur (inv. Nr. 206).

 

363

 

1937–1967.

 

364

 

 Kwitanties met betrekking tot de armenkas, 1947,1955,1956,1959,

 

1967,1968. 1 omslag.

 

365

 

Brief Dekenaat aan AB dd 1982 m.b.t. wijziging afdrachtsysteem.

 

366

 

reserve

 

367

 

reserve

 

 

 

IV.5.2.

 

Rekeningen

 

(gesloten tot 50 jaar na datum stuk/omslag)

 

 

 

 

 

293-304.

 

Rekening en verantwoording inkomsten en uitgaven van de armenkas met balans en na 1960 andere bijlagen behorende bij de rekening, 1955-1988. 10 omslagen.

 

368

 

1955

 

369

 

1956

 

370

 

1957

 

371

 

1958

 

372

 

1959 ( 2 exemplaren)

 

373

 

1960 ( 2 ex.)

 

374

 

1961 ( 3 ex.)

 

375

 

1962 ( 3 ex.)

 

376

 

1963–1980, 1 omslag (concept-rekeningen)

 

377

 

Brief van bisdom aan parochie d.d. 31 oktober 1986 met verzoek de

 

jaarrekeningen na 1971 toe te zenden.

 

N.B. In haar vergadering d.d. 17-12-1986 heeft het bestuur geconcludeerd dat er sinds 1971 geen balansen van de armenkas zijn opgemaakt. Aan het verzoek van het bisdom wordt voorlopig geen gehoor gegeven.

 

378

 

1984–1987, (met aanbiedingsbrief aan bisdom)

 

379

 

1988 en 1989 (met ontvangstbevestiging van bisdom)

 

380

 

1990 (met ontvangstbevestiging van bisdom)

 

381

 

1991 (met ontvangstbevestiging van bisdom)

 

382

 

1992 (met ontvangstbevestiging van bisdom)

 

383

 

1993 (met ontvangstbevestiging van bisdom)

 

384

 

1994 

 

385

 

1995

 

386

 

1996

 

387

 

1997 (met ontvangstbevestiging van bisdom)

 

388

 

1998 (res)

 

389

 

1999 (res)

 

390

 

2000 (res)

 

391

 

2001 (res)

 

392

 

2002 (res)

 

393

 

2003 (res)

 

394

 

2004 (res)

 

395

 

2005 (res)

 

396

 

2006 (res)

 

397

 

2007 (res)

 

398

 

2008 (res)

 

399

 

2009 (res)

 

400

 

2010 (res)

 

401

 

reserve

 

402

 

reserve

 

 

 

 

 

 

Uitgelicht