Archiefbeheer

Archiefbeheer

 

De gemeente Putten vormt tijdens de uitvoering van zijn werkprocessen archieven om vast te leggen hoe zij haar taken heeft verricht. Deze archieven worden gebruikt voor de bedrijfsvoering, voor het afleggen van verantwoording en later voor historische onderzoek.

De archieven zijn samengesteld op basis van wet- en regelgeving.

 

e-Depot

Overbrenging van papieren informatie gebeurt in principe na twintig jaar. Bij digitale informatie is het vanwege de leesbaarheid en toegankelijkheid van gegevens van belang om sneller te gaan overdragen naar een e-Depot.

Om digitale informatie duurzaam op te slaan, heeft de gemeente Putten een e-Depot aangeschaft. De implementatie hiervan is eind 2013 van start gegaan en is in samenwerking met Circle Software en Doxis Informatiemanagers uitgevoerd.

Presentaties Kennissessies

 

Wetten en regelingen

In deze rubriek noemen we de belangrijkste wetten en regelingen, die niet alleen op nationaal maar ook op provinciaal en lokaal niveau zijn vastgesteld.

 

Gemeentelijke regelingen:

Besluit Informatiebeheer

Verordening betreffende de zorg van het college van burgmeester en wethouders voor het beheer van de digitale en analoge archiefbescheiden van de gemeentelijke organen (Archiefverordening 2016)

Documentair Structuur Plan 2013 en bijlagen

Acquisitieprofiel van het gemeentearchief Putten

Substitutie (machtiging tot vervanging)

 

Wetten en regelingen (nationaal en provinciaal):

Archiefwet 1995:

http://wetten.overheid.nl/BWBR0007376/geldigheidsdatum_11-08-2010)

Archiefbesluit 1995:

http://wetten.overheid.nl/BWBR0007748/geldigheidsdatum_11-08-2010)

Uit deze regelingen is de gemeente verplicht om verschillende verordeningen en regelingen op te maken.