Burgerlijke Stand

Op last van Napoleon is in 1811 de Burgerlijke Stand ingevoerd.

 

Register Mairie Putten

Iedere inwoner werd verplicht om geboorte, huwelijk en overlijden aan te geven bij de gemeente. De gegevens, in de vorm van een akte, vormen de geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters. Behalve via een jaarlijkse inhoudsopgave, zijn deze ook toegankelijk via zgn. tienjaarlijkse tafels (klappers), eveneens op alfabet.

Een aanvulling op de huwelijksregisters vormen de huwelijksbijlagen. Deze bevatten o.a. afschriften van de geboorteakten of doopinschrijving, als de gehuwden voor 1811 waren geboren. Verder is daarin, via het "Certificaat Nationale Militie" na te gaan of de bruidegom zijn dienstplicht heeft vervuld. Dat certificaat beschrijft ook de kenmerken van de betreffende persoon. De huwelijksbijlagen uit de periode 1812-1842 zijn in Putten alleen op microfiche te raadplegen.

In het gemeentearchief van Putten zijn de volgende bronnen beschikbaar, grotendeels op microfiche:

Registers van:

 • Geboorten  1811 - 1912
 • Huwelijken 1811 - 1932
 • Overlijden 1811 - 1955
 • Huwelijkse bijlagen, 1811-1932

Naamsaanneming/lijsten ingezetenen

 • register van aangenomen geslachtsnamen Putten, 1812 
 • Lijst van alle ingezeten des ampts Putten, geboren van 1-1 t/m 31-12-1796, opgemaakt 31 december 1813

Op diverse websites zijn veel van deze bronnen al vanuit huis te raadplegen. Opgenomen zijn daar:

 • Geboorteakten 1811-1912
 • Huwelijksaangiften en -aankondigingen 1811-1912
 • Huwelijksakten 1811-1912
 • Huwelijkse bijlagen 1811-1922
 • Overlijdensakten 1811-1944, 1946/1960

Volgens de wet zijn geboorteakten na 100 jaar, huwelijksakten na 75 jaar en overlijdensakten na 50 jaar openbaar.