1.75 Openbare orde en maatregelen tegen NSB-ers en Joden

Vermelding * is beperkt openbaar

* Beperkt openbaar

Classificatienummer

 

Dossierbeschrijving

-1.75

OPENBARE ORDE

 

 • intrekking verbod om zich van 23 uur des avonds tot 2 uur of 5 uur des morgens op straat te bevinden
 • bescherming tegen onjuiste berichten
 • aanplakbiljetten uitgevaardigd in het belang der openbare orde
 • verbod bijeenkomsten en optochten met een politiek karakter
 • verbod tot herdenkingen in april/mei
 • verbod tot demonstratieve handelingen welke uiting geven aan sympathie voor de Sovjet Unie
 • melding van ingeworpen vensterruiten
 • lastig vallen van geüniformeerde leden der Duitsche "Hitlerjugend"
 • bewaking pakhuizen met regeringsvoorraden
 • verzoek teruggave in beslag genomen radiotoestel van de wed. H. Goedvree
 • bewaking bevolkingsregister
 • vergoeding voor waakdiensten tegen sabotage
 • onbevoegd uitoefenen van opsporingsbevoegdheid
 • politiestandrecht
 • sabotagehandelingen op landbouwmachines

-1.75 

CORRESPONDENTIE AAN HET HOOFD VAN DE POLITIE/BURGEMEESTER BETREFFENDE DE HANDHAVING VAN DE OPENBARE ORDE 1940-1941 van de volgende instanties:

 

 • Arrondissementsrechtbank Zutphen
 • Belastinginspectie
 • Centraal Distributiekantoor
 • Commissaris der provincie Gelderland
 • Departement van Binnenlandse Zaken
 • Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart
 • Departement van Justitie
 • Departement van Landbouw en visserij
 • Departement van Sociale Zaken
 • Groninger Sierduivenclub
 • Inspectie der directe belastingen
 • Inspecteur Generaal der Nederlandse Politie
 • Inspectie voor de prijsbeheersing
 • Koninklijke Begeer
 • Nederlandse Veehouderijcentrale
 • Nederlandse vereniging tot bescherming van dieren
 • Nederlandse Volksdienst
 • Procureur-Generaal
 • Rijkcommissaris voor bezette Nederlandse gebieden
 • Rijksbureau voedselvoorziening in oorlogstijd
 • Rijksinspectie voor de bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen
 • SS
 • chronologische nummerlijst bij bovenstaande verzameling. Hiervan ontbreken:
 • Van Procureur Generaal: 6, 7, 9, 18, 19, 20, 26, 27, 29, 57, 61, 64, 89, 90, 94, 109, 110, 113, 129, 143, 145, 154, 167, 176, 177
 • Idem , maar ook andere instanties: 220 t/m 232
 • alfabetische onderwerpslijst op de inhoud van dit dossier

-1.75

CORRESPONDENTIE TUSSEN DE BURGEMEESTER EN DE MARECHAUSSEE GEWEST ARNHEM/GROEP PUTTEN II  1943-1944

 

 • organisatie Marechaussee Putten
 • rapportages over bewaking en controles van overheidsgebouwen
 • inlichtingen en rapporten over personen en/of m.b.t. uitvoering diverse wetten
 • controle op aflevering en vervoer van groenten en fruit
 • rapporten over branden, ongevallen en baldadigheden
 • rapporten over lichtaanvallen

 -1.75

OPGAVE OORLOGSBUIT AAN HET COMMISSARIAAT MILITAIR GEZAG 1945-1946

 

 • diverse overzichten
 • taxatierapport

1.755.46 *

VERSTREKKEN VAN INFORMATIE AAN BIJZONDERE RECHTSPLEGING 

Correspondentie inzake vermoedelijke NSB'ers, landverraders en andere verdacht personenen A-Z. Het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging bevindt zich bij het Nationaal Archief.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/tweede-wereldoorlog-centraal-archief-bijzondere-rechtspleging-cabr

-1.756 *

MAATREGELEN T.O.V. DE JODEN

 

 • aanvraag toestemming voor verhuizing
 • aanwijzing verboden gebied in IJsselmeer benoorden Marken
 • beperkte bewegingsvrijheid
 • beperkte bewegingsvrijheid voor Joden
 • beschikbaarstelling fiets voor ziekenhuispersoneel
 • besluit van B. en W. tot het niet afgeven van niet-Joodverklaringen
 • deelname Joden aan wandelmarsen
 • gemeentelijke onkosten ter zake van transport van Joden
 • hulpverlening aan Joodse kamparbeiders
 • inbeslagneming goederen van Joden
 • inlevering radiotoestellen
 • inlevering van aan Joden toebehorende rijwielen
 • internering
 • invrijheidstelling gevangenen
 • Joods werkkamp in De Vanenburg
 • opgave Joodse ingezetenen
 • opgave Joodse Zaken
 • opgave van een gevangene die uit Veenhuizen zal worden ontslagen: W. Beijnen
 • opgave van processen-verbaal tegen Joden
 • opsporing en arrestatie van Joden die zich nog verborgen houden
 • opsporing en arrestatie van Joden die zich verborgen houden
 • opsporing enz. van statenloze Joden
 • optreden van Joden in het openbaar
 • opvang en registratie Joodse vluchtelingen
 • plaatsing Joden in de werkverruiming
 • registratie van alle Joden die in Gelderland verblijf houden
 • represaille en camouflage van motorvoertuigen
 • strafvervolging tegen Joden wegens overtreding verordening Rijkcommissaris
 • terugkeer Joden naar Amsterdam
 • toestemming tot verhuizen door Joden
 • uitvoering verordening 6/1941: aanmeldingsplicht van personen van Joodschen bloede
 • verblijf Joden in het Grijze Huis
 • verbod bad- en zweminrichtingen, plantsoenen, lokalen en nog veel meer plaatsen
 • verbod Joodse boeken
 • verklaring voor de vaststelling van een gemengd huwelijk
 • verlies nationaliteit door Duitsche Joden
 • verzoek medewerking inzak Half-Joodverklaring
 • verzoek opgave leegstaande Jodenwoningen
 • verzoek speciaal legitimatiebewijs voor personen die zich vanwege hun beroep buiten de spertijd op straat moeten begeven
 • vestiging in verboden landsdelen
 • vestiging van leden van het Joodse ras in de provincie Gelderland
 • voor Joden verboden, bord op stationsrestauraties

* Beperkt openbaar