1.84 Hulpverlening

* Beperkt openbaar

Classificatienummer

 

Dossierbeschrijvingsnummer

 

-1.84

MAATSCHAPPELIJKE ZORG 

 

-1.842.7

STICHTING JEUGDWERK PUTTEN

 • oprichting en statuten
 • subsidie

 

Hulp aan Putten in diverse vormen

 • Er is een stichting 'Puttens Jeugd' te Amsterdam, welke beoogt financiële hulp aan de kinderen van oorlogsslachtoffers bij de verdere opvoeding na het verlaten van de lagere school.
 • Na de opheffing in 1964 is het restant van het fonds overgedragen aan de gemeente Putten en verdeeld over bibliotheken en scholen.
 • De correspondentie inzake uitkeringen aan lagere scholen is in het volgende archiefblok (1976-1990) geklasseerd onder -1.856.14 en in 2006 vernietigd
 • Na de opheffing in 1964 is de Stichting Jeugdwerk Putten opgericht (-1.842.7)
 • Er is een fonds hetwelk zich ten doel stelt hulp aan kinderen van oorlogsslachtoffers van elke leeftijd, met als onmiddellijk  doel de aanstelling van een jeugdleider en de bouw van een jeugdhuis.
 • Er blijken verschillende comités op het gebied van de hulpverlening c.q. verdeling van de gelden binnen Putten te opereren, zowel t.b.v. kinderen als voor andere getroffenen.
 • Het kan echter zo zijn dat er verschillende benamingen voor dezelfde commissie(s) zijn gebruikt.
 • In ieder geval is er een "Commissie Financieele hulp", door B. en W. ingesteld op 15 januari 1946 waarvan de burgemeester voorzitter is en de gemeentesecretaris secretaris.
 • Ook is er (in ieder geval al op 16 september 1946) een Octobercommissie waarvan J.W. Keemink secretaris is.
 • Comité Recht van Putten (Tj. Wouters vz., J.W. Keemink secr., mw. Van der Veer-Smits, mw. Haagswoud-Pieper, mw. Klarenbeek-Schuit en de heren G. van Dam en Jac. Donker).
 • Er is HARKcommissie met als secretaris J. Punt (Het Puttertje)

 

Kinderen

 

 

-1.842.913

STICHTING PUTTENS JEUGD - ALGEMEEN 1946-1974

 • statuten, huishoudelijk reglement en jaarverslag
 • wervingscirculaire
 • bestuurlijk overleg
 • overleg over aanvragen voor bijdragen
 • bokaal voor pastor Meyer te Ladelund
 • bestemming gift comité oud-illegalen
 • verkoop bevrijdingskaarten
 • afscheid van het bestuur
 • verslag 1945-1964
 • overleg met bestuur over liquidatie van het fonds
 • onderzoek naar bibliotheken
 • verdeling fonds: het grootste gedeelte naar Puttense bibliotheken,. Restant beleggen in een fonds en de jaarlijkse rente uitkeren aan de lagere scholen rb. 29jun6
 • overdracht van het fonds
 • afwikkeling: uitkeringen aan bibliotheken
 • afwikkeling: uitkeringen aan lagere scholen

 

-1.842.913 

STICHTING PUTTENS JEUGD - correspondentie over ontvangen geld en goederen uit heel Nederland en ver daarbuiten 1946-1974

 • 1946 - 1949 

 

-1.842.913 

FONDS HULP AAN KINDEREN VAN OORLOGSSLACHTOFFERS - ALGEMEEN 1946-1948

 • overzichten ontvangen gelden
 • kwestie kleuterscholen
 • jan - jun 1946

 

-1.842.913

FONDS HULP AAN KINDEREN VAN OORLOGSSLACHTOFFERS - correspondentie over ontvangen geld en goederen uit heel Nederland en ver daarbuiten 1946 - jul - dec 1946

 

-1.842.913

FONDS HULP AAN KINDEREN VAN OORLOGSSLACHTOFFERS - correspondentie over ontvangen geld en goederen uit heel Nederland en ver daarbuiten 1947-1948

- 1947 - 1948

 

Volwassenen     

 

 

-1.842.913

DIVERSE COMITÉ'S INZAKE HULPVERLENING EN VERDELING GELDEN EN GOEDEREN 1946-1957

 • commissie financiële hulp, ingesteld door gemeente (instelling, benoeming leden en gespreksaantekeningen)
 • Octobercommissie (secr. J.W. Keemink)
 • HARKcommissie (Hulpactie Rode Kruis)

 

-1.842.913

KAARTSYSTEEM WEGGEVOERDE MANNEN A-K 1944

 

-1.842.913 

KAARTSYSTEEM WEGGEVOERDE MANNEN L-Z 1944

 

-1.842.913

DIVERSE LIJSTEN VAN PUTTENSE OORLOGSSLACHTOFFERS 1944-1946

 • Puttense oorlogsweduwen
 • vertrokken oorlogsweduwen
 • namen en adressen van personen die bij de razzia zijn weggevoerd en die niet  in Putten woonden

 

-1.842.913

FINANCIËLE EN MATERIËLE STEUN AAN PUTTEN 1945-1953

 • ontvangen gelden en goederen
 • comité tot hulp aan oorlogsslachtoffers
 • stichting "Wederopbouw Putten"

 

-1.842.913

CORRESPONDENTIE MET GETROFFENEN 1946-1948

 • correspondentie

 

-1.842.913 *

INSCHAKELING GEMEENTE IN DE VERZORGING VAN OORLOGSSLACHTOFFERS 1945-1956

 • overname van werkzaamheden, personeels(kosten) en dossiers van het Districtsbureau voor oorlogsslachtoffers (D.B.V.O.)
 • in bruikleen ontvangen en overbodig meubilair en kantoorapparatuur
 • medische keuring en controle van oorlogsslachtoffers
 • controle sociale-, financiële- en administratieve verzorging
 • financiële tegemoetkoming van het rijk aan de gemeenten i.v.m. de verzorging van oorlogsslachtoffers en evacué's
 • vergoeding personeels- en materiële uitgaven terzake van evacuatievoorzieningen

 

-1.842.913 *

UITKERINGEN AAN OORLOGSSLACHTOFFERS 1945-1959

 • hoogte van de uitkering, wijze van uitbetaling, klachten
 • evacuatievergoeding
 • vergoeding ziekenfondspremies
 • bijzondere pensioenregeling voor verzetsslachtoffers
 • fraude bij uitbetalingen
 • regeling hulpverlening oorlogsslachtoffers, w.o. periodieke opgaven
 • inhouding op uitkering  
 • machtiging uitbetaling
 • geen Duitse schadevergoeding voor verblijf in concentratiekampen

 

* Beperkt openbaar