1.85 Monumenten, herdenkingen en de eerste contacten met Ladelund

Classificatienummer

Dossierbeschrijving

Mapnummer

-1.85

VOLKSONTWIKKELING EN -OPVOEDING. RELIGIE

 

 

 

 

 

Oprichting oorlogsherdenkingstekens in Putten

 

 

 • Er is een commissie van voorbereiding met A. Muller, voorzitter en H.W. Neervoort, secretaris. 
 • Lang niet alle correspondentie van deze commissie is voor het archief bewaard gebleven.
 • In 1947 kwam een gedenksteen bij de Oude Kerk (ontwerp C. Adriaans).
 • In 1949 werd het monument bij het kruispunt onthuld (ontwerp Mari Andriessen) met een herdenkingshof (ontwerp J.T.P. Bijhouwer)

 

-1.853.1

OPRICHTING OORLOGSGEDENKTEKEN IN PUTTEN: MONUMENT - VOORBEREIDING, AANLEG EN ONDERHOUD  1945-1966

 • landelijk overleg en goedkeuring
 • aanbiedingen van en overleg met kunstenaars
 • pogingen tot een nationaal monument in Putten
 • plaatsbepaling
 • overleg met beeldhouwer Mari Andriessen over het monument
 • overleg met prof. dr. ir. J.T.P. Bijhouwer over de herdenkingshof
 • overleg met Heidemij over beplanting en subsidie
 • overleg met Rijkswaterstaat over beplanting
 • militaire oefening nabij monument
 • grasmaaier t.b.v. onderhoud gras rondom monument
 • bedankbrief aan voorzitter Muller
 • beplanting achter het monument

 

-1.853.1

OPRICHTING OORLOGSGEDENKTEKEN IN PUTTEN: MONUMENT - ONTHULLING 1949

 • overleg met Commissaris der Koningin o.a. met het verzoek om H.M. de Koningin en Prins Bernhard uit te nodigen
 • draaiboek
 • extra politie-assistentie
 • verkeersmaatregelen
 • verzoek sluiting dranklocaliteiten
 • uitnodiging, aanvaarding en verhindering
 • bespreking kerkbestuur en commissie monument
 • indeling plaatsen bij monument en kerk
 • toespraken
 • radio en film
 • krantenberichten - Puttens Nieuwsblad
 • krantenberichten - overig
 • spontane gedichten

 

-1.853.1

OPRICHTING OORLOGSGEDENKTEKEN IN PUTTEN: GEDENKSTEEN 1947-1954

 • landelijk overleg en goedkeuring
 • overleg met architect G. Adriaans
 • financiële bijdragen
 • gedicht Quo Vadis
 • overdracht beheer en onderhoud aan VVV

 

-1.853.1

OPRICHTING OORLOGSGEDENKTEKEN IN PUTTEN: FINANCIËLE VERANTWOORDING 1946-1950

 • plaatselijke geldinzameling
 • verantwoording penningmeester monumentencommissie
 • bijdrage van Nationale Monumentencommissie

 

-1.853.1 

NATIONAAL MONUMENT OP DE DAM IN AMSTERDAM 1947-1970

 • plaatselijk comité
 • plaatsing urn met aarde uit gemeente Putten
 • motie inzake ingebreke blijven in de zorg voor waardige
 • bewaring van het monument, rb. 18aug69
 • reacties Gelderse gemeentes
 • reacties proviciale en landelijke overheden
 • behandeling reacties in raadsvergadering van 1dec69
 • particuliere adhesiebetuigingen uit heel Nederland
 • particuliere kritieken uit heel Nederland
 • reactie Hervormd Middelbare scholierenwerk
 • nieuwe motie, niet doorgegaan in raadsvergadering van 9apr70

 

 

   

 

 

Jaarlijkse herdenking oktober-razzia 

 

 

 • Vanaf 1947 blijkt uit archiefstukken dat de razzia jaarlijks wordt herdacht. Echter in de stukken van 1947 is te lezen "net als vorig jaar", waaruit blijkt dat in 1946 ook al een herdenking plaats vond. 
 • In 1973 deed burgemeester Quarles van Ufford aan de gemeenteraad het voorstel om, vanwege de tanende belangstelling, de herdenking één maal in de vijf jaar te doen plaatsvinden. 
 • Blijkens de raadsnotulen van 4 oktober en 2 november zijn daar enkele reacties op geweest. De voorzitter zegt toe op niet al te lange termijn hierover een beslissing te nemen.
 • Uit de notulen van de daaropvolgende raadsvergaderingen blijkt daar echter niets van en in 1974 wordt weer een herdenking georganiseerd, evenals in alle daarop volgende jaren.

 

-1.855.2

HERDENKING OKTOBERRAZZIA 1947-1974

 • 1947 - 1974
 • voorstel om herdenking éénmaal in de vijf jaar te laten plaatsvinden
 • radiotoespraak burgemeester van Geen op 24 december 1947
 • onthulling gedenkplaat gevallen N.S.-personeel te Putten
 • (spontane) herdenkingen bij steen en monument.

 

-1.855.2

GEDENKBOEK "OPDAT HET NAGESLACHT HET WETE" 1946-1951

 • aanbieding door de schrijver Tj. Wouters
 • exemplaar voor prinses Wilhelmina

Zie ook bij de Particuliere archieven de "Collectie Wouters".

 

-1.855.2

CONTACTEN MET LADELUND, eerste dossier 1946-1965

 • kroniek kerkelijke gemeente Ladelund en lijst van aldaar overleden Puttenaren
 • erekerkhof en gedenkteken
 • overbrenging stoffelijke overschotten naar Nederland van in Duitsland overleden Puttenaren
 • (niet) herbegraven in Duitsland van in Ladelund begraven Puttenaren
 • reis Putten-Ladelund in 1950 en inzameling giften
 • behandeling aan Duitse grens
 • pers en publiciteit, w.o. krantenberichten
 • financiële verantwoording
 • bezoek pastor Meijer uit Ladelund aan Putten in 1951
 • meeleven uit Ladelund i.v.m. februariramp in Zeeland (naamsverwarring met Voorne-Putten
 • bezoek jongeren uit Ladelund aan Putten in 1963
 • overlijden Ds. J. Meyer

 

-1.855.2

CONTACTEN MET LADELUND, tweede dossier 1965-1968

 • reis naar Ladelund in 1965, organisatie, aanmelding, kosten en reisschema
 • bijdrage gemeente Putten in de reiskosten
 • bijdrage Unilever in een lunch
 • liturgie kerkdienst op 16 mei 1965
 • medische en pastorale begeleiding
 • dankbetuigingen inzake de reis
 • optreden en bezoek van het Posaunenchor uit Ladelund in en aan Putten
 • beplanting begraafplaats Ladelund
 • inwijding gerestaureerde kerk en orgel Ladelund

 

-1.855.2

HERDENKINGEN BIJ ANDERE CONCENTRATIEKAMPEN IN DUITSLAND 1954-1965

 • Buchenwald
 • Neuengamme

 

-1.855.2

HERDENKINGEN LIDICE 1955-1966

 • 1955
 • 1957
 • rozentuin der vriendschap en vrede
 • monument met wapen van Putten

 

-1.855.2 

PROTEST TEGEN DE VERERING MET EEN STRAATNAAM VAN GENERAAL FRIEDRICH CHRISTIANSEN 1964-1965