2.07 Openbaar bestuur en administratie

Het organisme

-2.07.13

Gemeentewapen en -vlag

1975-1984

-2.07.151

Grenzen van het gebied

1981-1983

-2.07.155.2

Straatnaamgeving A t/m Z

1975-1975

-2.07.155.2

Straatnaamgeving uitgifte van een "straatnamenboek"

1983-1984

-2.07.351

Schaapskooi aan de Stationsstraat

 

-2.07.351.11

Aankopen van onroerende goederen A t/m Z

1975-1991

-2.07.351.12

Verkopen van percelen openbaar groen A t/m Z

1987-1988

-2.07.351.12

Verkopen van onroerende goederen algemeen

1977-1987

-2.07.351.12

Nadere regelen m.b.t. de toepassing van de algemene voorwaarden voor de verkoop van bouwterrein door de gemeente Putten

1975-1980

-2.07.351.12

Criteria voor de verkoop van grond bestemd voor woningbouw

1976-1977

-2.07.351.12

Verkopen van onroerende goederen waarbij burgemeester en wethouders door de raad zijn gemachtigd kandidaten aan te wijzen

1982-1983

-2.07.351.12

Algemene voorwaarden voor de verkoop van bouwterrein door de gemeente Putten

1974-1987

-2.07.351.12

Algemene voorwaarden voor de verkoop van bouwterrein door de gemeente Putten

1987-1990

-2.07.351.12

Verkopen van onroerende goederen A t/m Z

1975-1991

-2.07.351.13

Ruiling van roerende goederen A t/m Z

1980

-2.07.351.13

Ruilen van onroerende goederen A t/m Z

1973-1990

-2.07.351.14

Schenking A t/m Z

1975-1989

-2.07.351.19

Verjaring A t/m Z

1979-1988

-2.07.351.19

Afbraak van woningen welke eigendom zijn van de gemeente A t/m Z

1975-1990

-2.07.351.19

Verzoeken om uitgifte van gronden in erfpacht A t/m Z

1980

-2.07.351.19

Verkrijging door buitengebruikstelling voor onderwijsdoeleinden van onderwijsgebouwen

1988

-2. 07.351.2

Vestigen van zakelijke rechten als bedoeld in de belemmeringenwet privaatrecht: Algemeen

1985

-2.07.351.2

Vestigen van zakelijke rechten als bedoeld in de belemmeringenwet privaatrecht: vestigen van zakelijke rechten. A t/m Z

1975-1990

-2.07.351.21

Uitgiften in erfpacht van onroerende goederen. Algemeen

 1972-1988

-2.07.351.21

Uitgifte van gronden in erfpacht (niet doorgegaan of beëindigd.)

  1970-1980

-2.07.351.22

Aannemen van het recht van opstal A t/m Z.

 

-2.07.351.22

Verzoeken om garages op gemeentegronden te mogen bouwen

 

-2.07.351.22

Toestemmingen voor het hebben van garages op gemeentegronden. A t/m Z

 

-2.07.351.23

Gevestigde erfdienstbaarheden ten nutte van percelen welke eigendom zijn de gemeente. A t/m Z 

 

-2.07.351.31

Huren van onroerende goederen welke niet doorgegaan of beëindigd zijn. 

 

-2.07.351.32

Verhuren van onroerende goederen. Algemeen

 

-2.07.351.32

Verpachten van onroerende goederen. Algemeen

 

-2.07.351.34

Ingebruikgeving Krachtighuizerheide 

 

-2.07.351.34

Ingebruikgeving van roerende goederen 

 

-2.07.351.34

Ingebruikverkrijging van roerende goederen beheer van gemeentelijke eigendommen

 

-2.07.351.51

Beheersplannen gemeentebossen 

 

-2.07.351.51

Beheer en onderhoud van het gemeentelijk bosbezit.

 

-2.07.351.51

Werkplannen en begrotingen gemeentebossen.

 

-2.07.351.51

Onderhoud speelveld bij de school Veenhuizerveld aan de Boeschoterweg

 

-2.07.351.51

Onderhoud van het voormalig sportveldencomplex Klaarwaterboslaan.

 

-2.07.351.51

Onderhoud van het feestterrein aan de Schoonderbeeklaan.

 

-2.07.351.511

Bouwrijp maken diverse 

 

-2.07.351.54

Kostprijsberekening van gronden  

1976

-2.07.351.54

Exploitatie en administratie

1975-1985

-2.07.352

Instituut voor onderzoek van overheidsuitgaven

1975-1979

-2.07.352

Statistiek der kaspositie en der vaste schulden

1975-1990

-2.07.352

Statistieken schulden en kapitaaluitgaven en inkomsten gemeenten: algemeen

1984-1985

-2.07.352.11

Gemeentebegrotingen en wijzigingen

1975-1990

-2.07.352.18

Gemeenterekeningen

1975-1989

-2.07.352.52

Rekeningschema's 

 

-2.07.352.6

Uitvoering van de wet kapitaaluitgaven publiekrechtelijke lichamen 

 

-2.07.352.6

Wijze van declareren

 

-2.07.352.6

Financieel beheer 

 

-2.07.352.6

Investeringsplannen

1976-1986

-2.07.352.6

Saldireserve

 

-2.07.352.6

Meerjarenplannen

1984-1993

-2.07.352.621

Inschrijvingen in het grootboek der nationale schuld 

 

-2.07.352.621

Belegging der gelden

 

-2.07.352.621

Deposito's 

 

-2.07.352.65

Verordening houdende regelen met betrekking tot de controle geldelijk beheer met boekhouding belaste ambtenaren, alsmede onderzoek naar deugdelijkheid der rekeningen.

 

-2.07.353.14

Verzekering antieke meubelen en diverse antieke voorwerpen bij Louis Gräffner, polis b 34.086 dl./p 67494-1001 

 

-2.07.353.15

Verzekering van kostbaarheden (o.a. diverse schilderijen, porselein en bijbels) bij Louis Gräffner, polis v 71.311 dl./p 67494-4001 

 

-2.07.353.221

Bouw en inrichting gemeentelijke archiefbewaarplaats

 

-2.07.353.221

Archiefbescheiden

 

-2.07.353.222

Publicaties

 

-2.07.353.225

Grafische en fotografische documenten

 

-2.07.353.33

Vorlichtingsblad UitPUTTENd

1981 - 1990

-2.07.354.1

Bouw en inrichting nieuw gemeentehuis

 

-2.07.354.1

Aanbrengen van voorzieningen rondom het nieuwe gemeentehuis(w.o. inrichting Fontanusplein) 

 

-2.07.354.1

Gemeentehuis - verbouw o.a. i.v.m. reorganisatie in 1989 

 

-2.07.354.2

Ambts- en dienstwoningen 

 

-2.07.354.3

Verbouw en uitbreiding van de werkplaats en de voertuigenloods aan de Ambachtstraat. 

 

-2.07.355

Managementteam

1988 - 1989

-2.07.355.5

Herziening organisatiestructuur

 

-2.07.443.51

Verordening tot verdeling van de gemeente in stemdistricten

 

-2.07.51

Regeling tot toekenning van een jaarlijkse vergoeding aan de raadsfracties 

 

-2.07.51

Gemeenteraadsverkiezingen

1978 - 1990

-2.07.51

Raadsstukken

1975 - 1990

-2.07.515

Vergaderingen van de commissie voor Openbare Werken en Verkeer

1975-1977

-2.07.515

Vergaderingen van de commissie voor Financiën

1975-1976

-2.07.515

Vergaderingen van de commissie voor Openbare Werken en Verkeer

1977-1978

-2.07.515

Vergaderingen van de commissie voor Planologie en Recreatie

1975-1976

-2.07.515

Vergaderingen van de commissie voor de Baatbelasting en Onroerendgoedbelasting

1974-1976

-2.07.515

Vergaderingen van de commissie voor Subsidieaangelegenheden

1975-1978

-.07.515

Vergaderingen van de commissie voor Grondzaken en Gemeente-eigendommen

1975-1978

-2.07.515

Vaste commissie van Advies en Bijstand.

1980-1988

-2.07.515

Seniorenconvent: Vergaderingen

1986-1988

-2.07.515

"Klein senioren overleg": Vergaderingen

1986-1990

-2.07.515

Verordening, regelende de bevoegdheden, samenstelling en werkkring van de vaste commissies van Advies en Bijstand

1978-1988

-2.07.515

Samenstelling commissies en vertegenwoordiging in diverse lichamen.

1978-1990

-2.07.515

Vergaderingen van de commissie voor Sportzaken

1975-1982

-2.07.515

Vergaderingen van de commissie tot voorbereiding van de verordeningen

1975-1977

-2.07.515

Commissie voor Cultuur. Vergaderingen

1979-1982

-2.07.515

Commissie voor Economische Zaken en Recreatie.  Vergaderingen

1978-1982

-2.07.515

Commissie voor Financiën. Vergaderingen

1978-1982

-2.07.515

Commissie voor Onderwijs. Vergaderingen

1978-1982

-2.07.515

Commissie voor Openbare Werken, Verkeer en Grondzaken. Algemeen

1978

-2.07.515

Commissie voor Openbare Werken, Verkeer en Grondzaken. Vergaderingen

1978-1982

-2.07.515

Commissie voor Planologie. Vergaderingen

1978-1982

-2.07.515

Vergaderingen van de commissie voor Sociale Zaken en Huisvesting

1974-1978

-2.07.515

Commissie voor Maatschappelijk Welzijn en Volkshuisvesting. Vergaderingen

1978-1982

-2.07.515

Commissie voor Volksgezondheid en Milieu. Vergaderingen

1979-1982

-2.07.515

Commissie tot voorbereiding van verordeningen. Vergaderingen

1979

-2.07.515

Commissie voor Openbare Werken, Verkeer, Milieu en Grondzaken. Vergaderingen

1982-1986

-2.07.515

Commissie voor Onderwijs. Vergaderingen

1982-1986

-2.07.515

Commissie voor Planologie. Vergaderingen

1982-1986

-2.07.515

Vergaderingen Seniorenconvent (opgeheven, in de plaats getreden: commissie voor Algemeen Bestuurlijke Zaken)

1978-1983

-2.07.515

Commissie voor Algemeen Bestuurlijke Zaken. Vergaderingen

1982-1986

-2.07.515

Commissie voor Financiën, Economische Zaken en Recreatie. Vergaderingen

1982-1986

-2.07.515

Commissie voor Sociale Zaken, Welzijn, Volkshuisvesting en Volksgezondheid. Vergaderingen

1982-1986

-.07.515

Commissie voor Sportaangelegenheden. Vergaderingen

1983-1986

-2.07.515

Commissie voor Financiën Vergaderingen

1986-1990

-2.07.515

Commissie voor Algemeen Bestuurlijke Zaken. Vergaderingen

1986-1990

-2.07.515

Commissie voor Openbare Werken, Verkeer en Grondzaken; Vergaderingen

1986-1990

-2.07.515

Commissie voor Onderwijs; Vergaderingen

1986-1990

-2.07.515

Commissie voor Milieu en Volksgezondheid; Vergaderingen

1986-1990

-2.07.515

Commissie voor Sociale Zaken, Welzijn en Cultuur; Vergaderingen

1986-1990

-2.07.515

Commissie voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting; Vergaderingen

1986-1990

-2.07.515

Commissie van advies voor de Bezwaar- en Beroepschriften Vergaderingen

1984-1990

-2.07.515

Commissie voor Sport, Recreatie en Economische Zaken: Vergaderingen

1986-1990

-2.07.515

Commissie voor Gecoördineerd Ouderenwerk: Vergaderingen

1988-1990

-2.07.516

Leden van de gemeenteraad Algemeen

1974-1983

-2.07.516

Leden van de gemeenteraad zittingsperiode 1974-1990

1974-1990

-2.07.52

Nieuwjaarsrecepties

1975-1990

-2.07.52

College van burgemeester en wethouders Algemeen

1977-1988

-2.07.52

Taakverdeling binnen het college van burgemeester en wethouders

1974-1990

-2.07.52

Vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders

1975-1990

-2.07.52

Openbare besluitenlijsten van de vergaderingen van burgemeester en wethouders

1983-1990

-2.07.526

Wethouders A t/m Z

1958-1990

-2.07.531

Het burgemeestersambt

1977-1989

-2.07.531

Bezoldigingsbesluit burgemeesters

1981-1986  

-2.07.531

Bezoldiging burgemeester

1975-1987

-2.07.531

Autotoelagenregeling voor burgemeesters in Gelderland

1975-1984

-2.07.533

Secretariaat

1977-1990

-2.07.533

Bezoldigingsbesluit secretarissen Gelderland

1980-1990

-2.07.533

Bezoldiging secretaris

1975-1982

-2.07.55

Begrotingen en begrotingswijzigingen van gemeentewerken

1980-1989

-2.07.55

Jaarrekeningen van gemeentewerken

1981-1989

-2.07.55

Controle administratie gemeentewerken

1981-1989

-2.07.55

Grondbedrijf Algemeen

1977-1989

-2.07.55

Rekeningschema's voor het grondbedrijf

1974-1979

-2.07.55

Controle administratie grondbedrijf

1975-1990

-2.07.55

Begrotingen en begrotingswijzigingen van het grondbedrijf

1974-1990

-2.07.55

Jaarrekeningen van het grondbedrijf

1975-1990

-2.07.55

Verordening op het beheer van het woningbedrijf

1952-198

-2.07.55

Onderhoudsfondsen woningbedrijf

1975-1982

-2.07.55

Rekeningschema´s voor het woningbedrijf

1974-1979

-2.07.55

Controle administratie woningbedrijf

1975-1981

-2.07.55

Begrotingen en begrotingswijzigingen van het woningbedrijf

1974-1982

-2.07.55

Jaarrekeningen van het woningbedrijf

1975-1981

-2.07.56

Nederlandse vereniging voor de landelijke eigendom

1985

-2.07.57

Vereniging van directeuren van overheidsorganen voor sociale arbeid

1978-1982

-2.07.57

Vereniging voor bevolkingsboekhouding en militaire zaken

1983-1988

-2.07.63

Delegatie van bevoegdheden

1983-1990

-2.07.812.4

Toegekende erepenningen der gemeente Putten

1989-1990

-2.07.85

Subsidies - Algemeen

1975-1983