Inleiding uittreksel inventaris over de periode 1975-1990

Inventaris van de gemeente Putten

Hieronder volgt een gecomprimeerd overzicht van de dossiers in het Archiefblok 1975 - 1990. T.b.v. bezoekers van het gemeentearchief is een uitgebreide dossierinventaris beschikbaar. Omdat nog niet alle informatie uit dit archiefblok openbaar is, kan het gebeuren dat bepaalde dossiers niet ter inzage worden gegeven. Deze zijn gemerkt met een *. Bij de samenstelling van dit archiefblok is voor de ontsluiting gebruik gemaakt van de Basisarchiefcode, model Vereniging Nederlandse Gemeenten. Daarbij wordt uitgegaan van de taken die de gemeente heeft en welke middelen daarvoor beschikbaar zijn.

Augustus 2008, Louis Godschalk

Inleiding

In de periode 1975-1990 verkeerde de gemeente Putten in een financiële recessie. Desondanks zijn er grote investeringen gedaan. Genoemd kunnen o.a. worden de realisering van een bibliotheek (1985) en het opknappen van het centrum van het dorp. Daarbij diende men rekening te houden met het behoud van de sfeer en het karakter van het dorp.

Verhandelingen van het gemeentebestuur (1)

Politiek gezien heeft de gemeente Putten naast de traditionele partijen (CHU en ARP <later CDA>, SGP, VVD en PvdA) ook andere, plaatselijke partijen gekend.

 • Progressief Putten, dat in 1978 met drie zetels in de raad aanwezig was. Na 1982 verminderde deze partij tot een zetel om na 1986 niet meer terug te keren.
 • In 1974 kwam de partij Binding Rechts op. In 1982 jaar is de naam gewijzigd in Gemeentebelangen.

Tussen 1975-1990 heeft de gemeente Putten twee burgemeesters gehad, namelijk Jhr. Mr. W.F. Quarles van Ufford (1949-1978) en dhr. A.J. Berkhout (1978-1997). In deze periode heeft het gemeentebestuur extra afwegingen moeten maken welke investeringen gedaan konden worden. Ondanks de financiële recessie kon het gemeentebestuur toch het belastingniveau laag houden.

Gemeentehuis

Het gemeentebestuur concludeerde dat het gemeentehuis aan de Stationsstraat niet meer voldeed. Besloten werd om een nieuw gemeentehuis te bouwen in het centrum van het dorp. Op de plaats die men in gedachten had, stond nog een gebouw dat in vroegere jaren als eierhal diende en in de laatste jaren alleen als opslagloods werd gebruikt. In 1977 betrok het gemeentebestuur met zijn medewerkers het nieuwe gebouw aan het Fontanusplein. Bij de bouw van het gemeentehuis is onder het gebouw een expositieruimte gerealiseerd. Van deze ruimte wordt veelvuldig gebruik gemaakt door verschillende instanties om hun kunst tentoon te stellen. 

Dorpshuis Stroud (2)

Het dorpshuis Stroud werd door beperkingen van de ruimten en 'concurrentie' steeds minder gebruikt door de plaatselijke verenigingen. Door de bouw van 't Voorhuys, het kerkelijk centrum de Aker en de sporthal Putter Eng gingen de verenigingen meer van genoemde gebouwen gebruikmaken. Daarom is eind 1984 de commissie Stroud opgericht om te onderzoeken of het mogelijk was een stichting in het leven te roepen voor het beheer en exploitatie van de dorpshuis Stroud. Daarbij werd ook de Rondedakschool betrokken. Eind 1985 is de Stichting Sociaal Culturele Accommodaties Putten (SCAP) opgericht. In de eerste jaren is onder meer gekeken naar de verhuur in relatie tot de exploitatie van beide gebouwen. De stichting concludeerde dat het cultureel centrum Stroud voor bepaalde doeleinden te klein was en dat voor de Rondedakschool te weinig mogelijkheden waren. In de periode tot 1990 zijn er voorstellen gemaakt en gelden beschikbaar gesteld voor vervanging en uitbreiding van de gebouwen. In de jaren 1990 e.v. is dat nader uitgewerkt.

Economische ontwikkelingen

De nota woningbouwlocaties stelde dat uitbreiding van het dorp noodzakelijk was. Uitbreidingsplannen zijn gemaakt voor de Putter Eng en het Komplan. Zo is onder andere in het gebied Klaarwaterbos een nieuwe wijk tot stand gekomen. Niet alleen voor huisvesting, maar ook voor de industrie was uitbreiding noodzakelijk. Omdat het industrieterrein Keizerswoert te klein geworden was en aldaar geen uitbreiding mogelijk was, is uitbreiding in Putten-Zuid gerealiseerd.

In de periode 1975-1990 waren er grote ontwikkelingen op het terrein van de recreatievoorziening. Er kwamen campings en vakantieparken met recreatiewoningen. Ook werd een binnenbad in het zwembad gerealiseerd. In Putten-Zuid is een sportcomplex aangelegd. Velen konden daar hun sport beoefenen zoals: voetbal, tennis, korfbal, schieten en paardrijden.

Ook moest de gemeente Putten rekening houden met regionale en landelijke ontwikkelingen en nam zij deel aan het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Noordwest Veluwe (ISV).

Geschiedenis van het archief (3)

Het archief bevond zich in het voormalige gemeentehuis aan de Stationsstraat 1 te Putten. De archieven waren geherbergd in zogenaamde vierladekasten op de eerste verdieping van het pand. Omdat de ruimte krap bemeten was, konden de medewerkers nauwelijks hun werkzaamheden verrichten. 

In december 1977 was het nieuwe gemeentehuis aan het Fontanusplein 1 klaar en zijn de archieven verhuisd naar hun nieuwe verblijfplaats. De archiefruimten werden zoveel mogelijk economisch ingericht. Zij werden voorzien van de, op dat moment, modernste voorzieningen zoals bijvoorbeeld: paternosterkasten. Ook werd er een archiefbewaarplaats ingericht die voldeed aan de eisen die destijds golden. Het verhuizen van de archieven en de inrichting ervan is door eigen personeel en met medewerking van een verhuisbedrijf gerealiseerd. 

De dossiers zijn in de jaren 1990 tot 2000 uit de paternosterkast gehaald en in zuurvrij materiaal verpakt en in de archiefbewaarplaats geplaatst. Daarvan zijn dossierlijsten opgemaakt. 

Vorming

De indeling van de archieven is met de basisarchiefcode uit 1956 gevormd. In de periode 1975-1990 werd bij het archiveren geen onderscheid gemaakt tussen te bewaren en te vernietigen stukken. Hierdoor kan een dossier zowel beleid als uitvoering bevatten. In de periode daarop is daarin wel onderscheid gemaakt. Gebruikelijk was dat wanneer een dossier 'vol' was er een vervolgdossier werd aangelegd.

Verantwoording inventarisatie

De te bewaren dossiers zijn in een lijst opgenomen waarin de kenmerken van de dossiers staan met als uitgangspunt de basisarchiefcode. Op de genoemde lijst is naast de classificatie en dossierbeschrijving ook de beschrijving van de afscheidingsstroken opgenomen. Voor de gebruiker een extra ingang tot de documenten. Bij de inventarisatie van dit gedeelte archief is niet gekozen voor de traditionele manier van een "beschrijvende inventaris" maar voor de al bestaande dossierinventaris.

Bij de inventarisatie zijn alle dossiers voorzien van zuurvrije omslagen en de hechtingen zijn vervangen door kunststof hechtingen zonder weekmakers. Op de buitenmappen is de aanduiding "Archief" en "serie 1975-1990" in de kleur rood aangebracht. Dit is gedaan om onderscheid te maken met andere archiefcollecties c.q. archiefblokken. Na notering van de dossiers op de lijst, zijn de dossiers in zuurvrije dozen geplaatst en voorzien van etiketten met notering van hun inhoud met de vermelding van de eerder genoemde kenmerken "archief" en "serie 1975-1990". De documenten zijn toegankelijk via de inventarislijst. Voor bepaalde stukken zijn uitzonderingen gemaakt voor de openbaarheid. Op de website is een verkorte versie van de inventarislijst geplaatst.

Verantwoording vernietiging

In de periode 2005 - 2008 is het archief geïnventariseerd. Er is gekozen voor een pragmatische aanpak. Om een scheiding te maken tussen te vernietigen en te bewaren dossiers is uitgegaan van dossiers die in zijn geheel voor vernietiging in aanmerking kwamen en dossiers die in zijn geheel bewaard moeten blijven. 

De eerstgenoemde dossiers zijn in een aparte verzameling geplaatst. Hierdoor kan het zijn dat in de te bewaren dossiers stukken zitten die eventueel vernietigd zouden kunnen worden. Steekproeven hebben aangetoond dat dat niet om grote hoeveelheden gaat.

De te vernietigen dossiers zijn op een vernietigingslijst gezet en de dozen zijn apart weggezet. De vernietigingslijst is ter controle naar de afdelingen gegaan. Vanuit de organisatie zijn geen opmerkingen ten aanzien van de vernietigingslijst gemaakt. De vernietigingslijst is door de gemeentearchivaris afgeparafeerd en door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Fysieke vernietiging is door een erkend bedrijf gebeurd. Het certificaat van vernietiging is bij de vernietigingslijst opgeborgen.

Voorstel overdracht

Aan het college van burgemeester en wethouders wordt voorgesteld het archief van de gemeente Putten over de periode 1975-1990 over te brengen naar de archiefbewaarplaats van de gemeente Putten zodat dit archief openbaar wordt in de zin van de Archiefwet 1995.(4) Zoals al eerder is aangegeven wordt voor bepaalde stukken, aangemerkt met een *), uitzonderingen gemaakt voor de openbaarheid. Dit gebeurt met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer of anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen. Deze beperking wordt na 75 jaar van ontstaan opgeheven.

De hoofdindeling van de inventaris is als volgt (niet alle hoofdstukken zijn gebruikt).

Hoofdgetal / Taakgebied

 • 2.07 Openbaar bestuur en administratie: Het organisme
 • 2.08 Personeel
 • 4. Koninklijk Huis
 • 1.71 Eigendom, Openbare Werken, Producten. Diensten, Verrichtingen, Belastingen
 • 1.73 Ruimtelijke ordening, Ontsluiting en exploitatie van gronden, Huisvesting
 • 1.75  Openbare orde, Bevolking
 • 1.76 Openbare zedelijkheid
 • 1.77 Openbare gezondheid, Milieu
 • 1.78 Openbare veiligheid
 • 1.79 Waterstaat
 • 1.81 Verkeer en vervoer
 • 1.82 Economische aangelegenheden
 • 1.83 Arbeid
 • 1.84 Welzijn, Maatschappelijke zorg, Sociale Verzekeringen
 • 1.85 Onderwijs, Educatie. Cultuur, Sport en recreatie
 • 1.86 Landsverdediging
 • 1.87Justitie
 • 1.88 Buitenlandse aangelegenheden. Internationale betrekkingen
 1. Bron: drs. M.H. van Wijk-Sluyterman in, Putten te boekgesteld bibliografie van Putten op de Veluwe, WSD, Schijndel, 1997. 
 2. Dorpshuis Stroud in 1947 opgericht met o.a. gelden van de inwoners van het Engelse Stroud met de bedoeling de Puttense jeugd, onder deskundige leiding, lichamelijk en geestelijk op te voeden. 
 3. Bron: L.A.F. Godschalk, medewerker van de gemeente Putten.
 4. In 2003 is de archiefbewaarplaats aangepast aan de nieuwe regeling "Bouw en inrichting archiefruimten en archiefbewaarplaatsen". Onder andere zijn de vaste stellingen vervangen door verrijdbare stellingen en is een klimaatbeheersingsinstallatie aangebracht.