De Parochie

 

I.

 

DE PAROCHIE

 

 

 

I.1.

 

Algemeen

 

 

 

I.1.1.

 

Oprichting parochie en grenzen

 

1

 

Instelling parochie met vaststelling van haar grenzen 1855 en verduidelijking van de grensbeschrijving met de parochie H. Catharina te Barneveld d.d. 14-12-1993, 2 stukken.

 

2

 

Kaartmateriaal met daarop aangegeven de parochiegrenzen voor en na de verzelfstandiging van parochie Ermelo en een reconstructie van de grenzen in 1855, 1 omslag.

 

 

 

I.1.2.

 

Externe richtlijnen

 

3

 

Mededelingen, circulaires en decreten van het aartsbisdom alsmede pauselijke brieven en mededelingen, 1851–1914 en 1925–1927.

 

1 pak.

 

4

 

Richtlijnen van het aartsbisdom voor bepaalde gelegenheden en de vastentijd, 1855–1930. 1 pak

 

N.B. Er ontbreken diverse jaren.

 

4a

 

Richtlijnen voor seculiere priesters die met emeritaat gaan, januari 1990, 1 omslag.

 

 

I.2.

 

Gemeenschapsleven

 

 

 

I.2.1.

 

Liturgie

 

5

 

Oprichting en beginperiode Werkgroep 72 alsmede de conflicten met het oude koor 1972-1974, 1 omslag.

 

6

 

Stukken betreffende de Liturgie Overleg Commissie, 1980–1984.

 

 

1 omslag, met detaillijst.

 

 

N.B. Deze commissie is in januari 1980 opgericht.

 

 

aanvullingen

 

7

 

Stukken  betreffende de eredienst en het houden van bijzondere missen en gebeden, 1888,1940,1951,1956–1960,1966 en 1968.

 

1 omslag.

 

8-26. 

 

Afkondigingen, 1919–1975. 11 delen + 8 omslagen + 5 stukken. Zij werden afgelezen als bekendmakingen tijdens de kerkdienst en geven een indruk van het parochieleven in de betreffende periode.

 

 

N.B. Na 1975 zijn de bekendmakingen opgenomen in het parochienieuws.

 

8

 

1919–1926.

 

9

 

1927–1935, 4e zondag na Pinksteren.

 

10

 

01-07-1935 – 15-08-1939.

 

11

 

20-08-1939 – 02-11-1941.

 

12

 

16-11-1941 – 26-03-1944.

 

13

 

02-04-1944 – 24-03-1946.

 

14

 

31-03-1946 – 1950.

 

15

 

1951 – 30-08-1953.

 

16

 

06-09-1953 – 14-08-1955.

 

17

 

21-08-1955 – 14-07-1957.

 

18

 

21-07-1957 – 27-09-1959.

 

19

 

04-10-1959 – 25-12-1960, 1 omslag.

 

20

 

1961–1962, 1 omslag.

 

21

 

1963–1965, 1 omslag.

 

22

 

1966 –  24-12 - 1967, 1 omslag.

 

23

 

31-12-1967   21-12-1968, 1 omslag.

 

24

 

28-12-1969   1970, 1 omslag.

 

25

 

1971 – 1972, 1 omslag.

 

26

 

1973-03-08  -  1975, 1 omslag.

 

 

I.2.2.

 

Pastoraatsgroep

 

 

De pastoraatsgroep is ontstaan uit de Pastorale Werkgroep (PWG). De PWG is opgericht als parochiële werkgroep om de vorming van een door de bisschop te benoemen Pastoraatsgroep (PG) voor te bereiden. Vanaf 1994 gaat de PWG verder als PG. Om dat PWG en PG in elkaars verlengde liggen is ervoor gekozen om de verslagen en stukken in één deelcollectie onder te brengen. Bovendien zijn hierbij de verslagen van het regionale overleg over pastoraat opgenomen. De verslagen belopen de periode vanaf april 1990 t/m mei 1994. Verslagen van vóór 1990 ontbreken evenals enkele tussenliggende. Ook het vervolg ontbreekt vooralsnog.

 

27

 

Verslagen en brieven 1990-1994, 1 omslag (met detaillijst).

 

28

 

Notitie Jongerenpastoraat d.d. 9-11-1998, 1 omslag.

 

 

 

I.2.3.

 

Koren

 

29

 

Stukken betreffende het zangkoor St. Caecilia, z.j. 3 stukken.

 

30

 

Ledenlijst per 4 september 1969,  16-12-1978 en ongedateerd, 1 omslag.

 

31

 

Stukken met betrekking tot de Pauselijke onderscheiding voor P.M. van Westing voor vijftig jaar dirigent en organist, 1968. 1 omslag.

 

 

 

I.2.4.

 

Parochienieuws

 

32

 

Ingezonden stukken en kopij voor het Parochienieuws, 1968–1970. 1 omslag.

 

 

 

I.2.5.

 

Katholiek vrouwengilde

 

33

 

Notulen, 1950–1967. 1 deel.

 

 

N.B. Hierin ook enkele jaarverslagen 1950,1954–1961 en 1965/1966 en achterin een ledenlijst.

 

 

 

I.2.6.

 

Gemeenschapsopbouw

 

34

 

Project ‘Gemeenschapsopbouw’. d.d. april/mei 1996.

 

35

 

Visie parochiecentrum, concept 1994 en eindversie  d.d. december 1996, 1 omslag.

 

36

 

Pastoraal Advies Parochieadministratie, zj, brochure. Tevens stukken m.b.t. de verwerking van gegevens in de parochieadministratie en de verwerking van GBA-gegevens, 1 omslag.

 

37

 

Stukken m.b.t. de beleidsvorming en realisatie van het parochiesecretariaat,  1994-1998, 1 omslag.

 

38

 

Diverse lijsten met leden en contactpersonen van werkgroepen, ongedateerd, 1 omslag

 

 

I.2.7.

 

Katechese

 

39

 

Project beleidsplan katechese d.d. april 1995.

 

40

 

Werkplan Catechese van Dekenaat veluwe-Flevoland d.d. okt. 1998.

 

 

 

I.2.8.

 

Carnavalsvereniging ‘De Zilveren Spin’

 

 

N.B. Na overlijden van stuwende kracht Henk Middel is de vereniging in 1984 opgeheven.

 

41

 

Foto’s carnaval 1983.

 

42

 

Plakboek Carnavalsvereniging  ‘De Zilveren Spin’ 1973-1984.

 

 

 

I.2.9.

 

Statistieken

 

43-50

 

Statistische gegevens omtrent de parochie

 

43

 

Statistiek 1926-1935,  1936-1945 en tellingen 1931-1936, 3 boekjes in 1 omslag.

 

44

 

Statistiek 1946-1954, 1 omslag.

 

45

 

Statistiek 1955-1964, 1 boekje in omslag.

 

46

 

Statistiek 1965-1985, formulieren met handleiding,  met lijst geborenen 9en gedoopten) 1967-1973, 1 omslag.

 

47

 

Statistiek 1986-2003, formulieren, 1 omslag.

 

48

 

Loop der bevolking, statistieken in krantenknipsels, 1 omslag.

 

49

 

Lijst van Zielen der Roomsche Gemeente te Putten over de jaren 1838 en 1973, 3 pag in omslag.

 

50

 

Enquête 1971, ingevulde formulieren en resultaatoverzicht, 1 omslag.

 

 

 

I.2.10.

 

Parochieregisters

 

51-61

 

registers van doop, trouw en begraven alsmede huwelijksformulieren.

 

51

 

Liber Mortuorum (overlijdens) 16 juli 1781 – 25 januari 1847. Aan de achterzijde het Liber Copulato (huwelijken) 17 februari 1782 – 3 augustus 1844. Het bevat tevens een lijst van de in de RK gemeenschap van Putten gevierde feesten en heilige dagen.

 

52

 

Bewerking van het RC doopboek 31 oktober 1736 – 17 november 1828 door R. van de Pol met aanvullingen/verbeteringen door Tr. Elbertsen-Hoekstra. Het origineel berust bij collectie RA Arnhem in gem. archief Putten.

 

53

 

Doopformulieren volwassenen 1961-1972, 1 omslag.

 

54

 

Huwelijksformulieren 1942-1955, 1 omslag.

 

55

 

Huwelijksformulieren 1956-1961, 1 omslag.

 

56

 

Huwelijksformulieren 1963-1971, 1 omslag.

 

57

 

Huwelijksformulieren 1972-1982, 1 omslag.

 

58

 

DTB-register waarin:

 

 

Dopen    1813-1947 (pag. 1-110)

 

Dopen 1947-1958 (pag. 200-250

 

Huwelijken 1782-1958 (pag. 110-136)

 

Overlijdens 1781-1958 (pag. 159-194)

 

1e communicanten en vormelingen (pag.251-267)

 

Vormelingen 845-1968 (pag. 284-297)

 

Broederschappen Monte Karmel

 

59

 

reserve

 

60

 

reserve

 

61

 

reserve

 

 

I.3.

 

Dienstbaarheid/kerk en wereld

 

 

 

I.3.1.

 

Algemeen

 

62

 

Stichting van een liefdadigheidsgesticht voor R.K. behoeftige bestedelingen te Nijkerk, 1857,1883. 3 stukken.

 

63

 

Correspondentie en ander materiaal betreffende de schenking van een verzoeningskelk, door pfarrer Johannes Kohlen in 1970.

 

1964–1965, 1970-1971, 1 omslag.

 

 

 

I.3.2.

 

MOV-werkgroep (missie, ontwikkeling en vrede)

 

64

 

Verslagen met bijbehorende stukken van de MOV werkgroep te Putten, 1980–1984. 1 omslag, met detaillijst.

 

N.B. Eind 1984 werd deze groep definitief opgeheven. In de loop van 1985 heeft zich een nieuwe beperkte groep gevormd.

 

N.B. Hierover ook de jaarverslagen 1980–1983.

 

 

 

I.4.

 

Broederschappen

 

65

 

Stukken met betrekking tot de lidmaatschappen van

 

 

broederschappen 1835, 1855, 1861, 1868, 1891, 1893 1 omslag
(Het gaat hier om de broederschappen van de H. Geest, de Levende Rozenkrans, de St. Pieterspenning, het apostolaat des gebeds, het H. sacrament en de 14 staties van het H. Kruis.)

 

66

 

reserve

 

 

 

I.5.

 

Diversen parochiegeschiedenis

 

67

 

Niet gesigneerd of gedateerd manuscript van de geschiedenis over de parochie van Maria Zuivering te Putten, 18 p. afkomstig uit de collectie Rijsenburg nr.1763., 2e helft 20e eeuw.

 

N.B. Gaat voornamelijk over de geschiedenis van de Kelnarij. Waarschijnlijk is de schrijver Pastoor H.J.J. van Schaick. Deze heeft voor zijn komst te Putten als kapelaan gediend in de parochie van Laren. Van de kerkgeschiedenis van deze gemeente gebruikt hij in zijn notenapparaat. Tevens eindigt de lijst met pastoors met zijn naam.

 

68

 

Stukken betreffende de bouw en naamgeving van de Pancratiushof, 1990–1993. 1 omslag.

 

69

 

Schrijven van R.van Kuit betreffende historische gebeurtenissen van parochie over de periode voor 1945, 1979. 1 stuk.

 

70

 

Stukken betreffende het 40 jarig priesterfeest van pastoor

 

A.A. Rubrech in 1983, 3 stukken.

 

71

 

Aantekeningen en notities van pastoor Lammerts ca. 1930–1932,

 

1 katern.

 

N.B. Hierin ook losse aantekeningen over fundaties, tarieven, klokluiden, verpachting en begraven e.a.

 

72

 

Schrijven van waarschijnlijk pastoor van Dalen over de stand van zaken in de parochie als overdracht voor zijn opvolger ca 1946,

 

1. katern.

 

73

 

Historische krantenknipsels (vnl. 1938-1939) betreffende de RK kerk te Putten, 1 omslag

 

74

 

Enige bijzonderheden over de kelnarij van Putten, getyped manuscript, auteur onbekend, ca. 1939, 1 omslag.

 

Waarschijnlijk gaat het hier om dde tekst van een krantenartikel.

 

75

 

kerk en recreatie,  1 omslag.

 

76

 

De Kelnarij van Putten en de kerkhervorming, W.G.J. van der Sluijs 1969, kopie van een getypt manuscript, 1 omslag.

 

77

 

Feesten, stukken betreffende diverse parochiefeesten en jubilea, 1 omslag.

 

78

 

Vieren 60-jarig bestaan van het kerkgebouw, 1999, stukken betreffende o.a. de gehouden tentoonstelling en kranteknipsels, 1 omslag.

 

79

 

Stukken betreffende de viering van het emeritaat van pastoor Rubrech. Bevat kranteknipsel, jubileumboekjes en foto’s. 1 omslag.

 

80

 

Jaarverslagen van werkgroepen 2002, 2004 en 2005, 1 omslag.

 

81

 

Stukken betreffende de viering van het 25-jarig jubileum als pastoor van Putten (1987), 1 omslag.

 

82

 

reserve

 

83

 

reserve

 

84

 

reserve

 

85

 

reserve

 

 

Uitgelicht