Participatieraad Putten

Op 1 januari 2016 is de Wmo-raad Putten verbreed naar een Participatieraad Sociaal Domein en behartigt zij de belangen van de cliënten en burgers van Putten op de terreinen van Wmo 2015, de Participatiewet, de Jeugdwet en de Basismobiliteit (o.a. Wmo- en leerlingenvervoer)

De leden van de Participatieraad doen dit vrijwillig vanuit hun persoonlijke motivatie (zie samenstelling Participatieraad).

De Participatieraad voert de cliëntenparticipatie uit in het gehele sociale domein en adviseert daarom gevraagd en ongevraagd B&W Putten over het beleid en de uitvoering daarvan.
Zij opereert autonoom en maakt geen deel uit van de gemeentelijke organisatie.

Om niet alleen vanuit eigen denkkracht te adviseren wil de Participatieraad geïnformeerd zijn over de uitvoering van het gemeentelijk beleid in het sociale domein vanuit cliënten en burgers. Daarom wordt tenminste tweemaal per jaar door haar een burgerparticipatie georganiseerd en zo nodig apart voor een bepaald thema. De leden van de voormalige cliëntenraden vormen in eerste instantie de basis maar wij roepen overige cliënten en burgers van Putten op hieraan actief deel te nemen.

Wij vinden het fijn als u met ons meedenkt of ons informeert over zaken, die van belang zijn om te delen met de Participatieraad.

Vergaderschema 2024