Besluitenlijst 11 juni 2024

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 4 juni 2024 is vastgesteld.

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 4 juni 2024 is vastgesteld.

2. Raadinformatiebrief Halvinkhuizen

 1. De raad via een raadsinformatiebrief  informeren over de voortgang van de woningbouwontwikkeling in Halvinkhuizen;
 2. De vaststelling van de eindversie van de raadsinformatiebrief is gemandateerd aan wethouder Cornelissen.

3. Vaststellen samenwerkingsovereenkomst ISNV

De samenwerkingsovereenkomst Inkoop Samenwerking Noord-Veluwe (ISNV) vaststellen.

4. Dienstverleningsovereenkomst Regionale Samenwerking Onderwijs

Instemmen met de dienstverleningsovereenkomst regionale samenwerking onderwijs.

5. Gunning t.b.v. opvang Oekraïense ontheemden

 1. Akkoord gaan met de gunning t.b.v. opvang Oekraïense ontheemden aan Hof van Putten, mits geen bezwaar gedurende de aanbestedingsprocedure.
 2. Akkoord gaan met de inkoopstrategie t.b.v. opvang Oekraïense ontheemden zoals in het voorstel is beschreven.

6. Definitieve inkoopdocumenten essentiële functies G7

 1. Het definitieve ‘Toetredingsdocument Toelatingsprocedure (open house) essentiële functies jeugdhulp G7‘ inclusief de daarbij behorende wijzigingen vaststellen;
 2. Op grond van artikel 10 lid 1 Awb mandaat te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek voor het nemen van het besluit tot toelating van samenwerkingsverbanden(en) van aanbieders tot de overeenkomst essentiële functies;
 3. De burgemeester besluit op grond van artikel 171 Gemeentewet en 3:60 Burgerlijk Wetboek volmacht te verlenen aan de burgemeester van de gemeente Oldebroek voor het ondertekenen van de overeenkomst essentiële functies.

7. Harmonisatie Arbeidsvoorwaarden BLNP

Instemmen met het pakket geharmoniseerde arbeidsvoorwaarden, onder voorbehoud van instemming door Ondernemingsraad en Lokaal overleg.

8. Evaluatie Reclamefonds

De raad via de concept-raadsinformatiebrief informeren over de uitgevoerde evaluatie van het reclamefonds.

9. Ontheffing antispeculatie beding

Ontheffing verlenen aan de eigenaar van een woning aan de Trientje Timmerstraat inzake de plicht tot zelfbewoning van deze woning.

10. Beschikking op bezwaar terugvordering en opleggen boete

 1. Het bezwaar tegen de terugvordering ongegrond verklaren.
 2. Het bezwaar tegen het voornemen voor het opleggen van een boete niet-ontvankelijk verklaren.

11. Mandaatbesluit Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

 1. Het mandaatbesluit “Verkennend onderzoek Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg gemeente Harderwijk” vaststellen. 
 2. Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.