Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) bepaalt dat informatie van de overheid zoveel mogelijk openbaar moet zijn. Als u informatie of documenten wilt opvragen die de gemeente Putten (nog) niet openbaar heeft gemaakt, dan kunt u hiervoor een Woo-verzoek indienen. Openheid en transparantie zijn essentieel voor het vertrouwen tussen de samenleving en de overheid. De Woo verplicht overheidsorganisaties daarom om zo veel mogelijk informatie actief openbaar te maken. Dat betekent dat wij uit eigen beweging, dus zonder dat u daar eerst om moet vragen, al bepaalde informatie openbaar maken.

Vragen over de Woo

Iedereen heeft recht op toegang tot publieke informatie van de overheid. De Wet open overheid (Woo) regelt dit. Met deze wet wordt het voor u duidelijker hoe de overheid handelt en besluit. Hiervoor kunt u een Woo-verzoek indienen. De gemeente Putten kan bij Woo-verzoek alleen die documenten openbaar maken die zij bezit. Bij 'documenten' gaat het om meer dan schriftelijke stukken. U kunt bijvoorbeeld ook denken aan e-mails, foto’s of (geluids)opnamen. Een Woo-verzoek is niet bedoeld voor het beantwoorden van vragen (over uw persoonlijke situatie). Heeft u vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie? Neem dan contact op met Jens Koning, Privacy Officer Gemeente Putten.

woo@putten.nl

T (0341) 359 734

Woo-verzoek om informatie

Iedereen kan een verzoek om informatie doen. Stuur daarvoor een e-mail naar info@putten.nl en geef aan over welk onderwerp u informatie wilt hebben. Is het ons niet (helemaal) duidelijk wat u wilt hebben? Dan vragen wij dat bij u na. Wij helpen u dan het verzoek duidelijker te maken.

Wij laten u binnen 4 weken, nadat wij uw verzoek hebben ontvangen, horen of wij u de gevraagde informatie geven. Deze periode kan verlengd worden met 2 weken. Er kunnen redenen zijn waardoor het langer mag duren om te antwoorden. Deze redenen staan beschreven in de Woo.

De gemeente mag niet altijd alle informatie met u delen. Bij de toepassing van de Woo wordt uitgegaan van het algemeen belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische samenleving. Er zijn belangen die zwaarder kunnen wegen dan het algemeen belang. Dan maken we die informatie niet openbaar. Maar onder bepaalde omstandigheden kunnen we zelfs ook die informatie geven. We stellen daar dan wel voorwaarden bij. Want dat soort informatie wordt niet openbaar.

Meer over de Woo

Open overheid - Ga naar de website van Rijksoverheid

Regelgeving
  • Verordeningen
  • Overige besluiten van algemene strekking

Ga naar de website van Overheid.nl

Bekendmakingen

Onder officiële bekendmakingen wordt verstaan alle publicaties in het Staatsblad, de Staatscourant, het Tractatenblad, de Gemeentebladen, Provinciale bladen, Waterschapsbladen en Bladen gemeenschappelijke regeling.

In het Gemeenteblad vindt u publicaties van gemeenten, zoals verordeningen en kennisgevingen over vergunningen. Sinds de invoering van de Wet elektronische publicaties op 1 juli 2021 is het voor gemeenten wettelijk verplicht om deze publicaties in het Gemeenteblad te plaatsen.

 Ga naar de website van Overheid.nl

Bestemmings- of omgevingsplannen

Wilt u weten welke regels en beleid gelden op een locatie en toekomstige ontwikkelingen bekijken? Bekijk hier de documenten van alle overheden. Zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente.

Ga naar de website van het Omgevingsloket

Voor oudere bestemmingsplannen:

Ga naar de website van Ruimtelijke plannen

Organisatiegegevens
  • Inzicht in de organisatie en werkwijze van het bestuursorgaan, waaronder de taken en bevoegdheden van de organisatieonderdelen.
  • De bereikbaarheid van de organisatie en haar onderdelen en de wijze waarop een verzoek om informatie kan worden ingediend.

Ga naar de pagina Bestuur van gemeente Putten

Raadsstukken

Vergaderstukken en verslagen , en hun commissies, inclusief ter behandeling ingekomen stukken.

Ga naar Raadsinformatiesysteem van gemeente Putten

Bestuursstukken

Besluitenlijsten van vergaderingen het college van burgemeesters en wethouders.

Ga naar de pagina Besluitenlijst van gemeente Putten

Onderzoeken

Op verzoek van een bestuursorgaan ambtelijk of extern opgesteld. Voornamelijk uit feitelijk materiaal bestaande onderzoeken naar de wijze van functioneren of ter voorbereiding of evaluatie van beleid, inclusief uitvoering, naleving en handhaving.

Rekenkamer

Jaarplannen en - verslagen

Jaarplannen en jaarverslagen van gemeente Putten inzake de voorgenomen uitvoering van de taak of verantwoording van die uitvoering.

Ga naar de pagina Begroting & Jaarrekening van gemeente Putten