Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Openheid en transparantie zijn essentieel voor het vertrouwen tussen de samenleving en de overheid. De Woo verplicht overheidsorganisaties daarom om zo veel mogelijk informatie actief openbaar te maken. Dat betekent dat wij uit eigen beweging, dus zonder dat u daar eerst om moet vragen, bepaalde informatie openbaar maken.

Vragen over de Woo

U heeft recht op toegang tot publieke informatie. Dit komt voort uit de Wet open overheid (Woo). Het gaat om informatie die al in documenten staat. Bij 'documenten' gaat het om meer dan schriftelijke stukken. U kunt bijvoorbeeld ook denken aan e-mails, foto’s of (geluids)opnamen. Wij maken uit onszelf veel informatie openbaar. Bekijk hiervoor de pagina met meer informatie over nieuws en bekendmakingen. Heeft u vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie? Neem dan contact met ons op:

  • Contactpersoon Woo: Jens Koning
  • E-mail: woo@putten.nl
  • Telefoon: (0341) 359 734

Woo-verzoek om informatie

Iedereen kan een verzoek om informatie doen. Stuur daarvoor een e-mail naar info@putten.nl en geef aan over welk onderwerp u informatie wilt hebben. Als ons niet (helemaal) duidelijk is wat u wilt hebben dan vragen wij dat bij u na. Wij helpen u dan het verzoek duidelijker te maken.

Wij laten u binnen 4 weken, nadat wij uw verzoek hebben ontvangen, horen of wij u de gevraagde informatie geven. Deze periode kan verlengd worden met 2 weken. Er kunnen redenen zijn waardoor het langer mag duren om te antwoorden. Deze redenen staan beschreven in de Woo.

Let op, de gemeente mag niet altijd alle informatie met u delen. Bij de toepassing van de Woo wordt uitgegaan van het algemeen belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische samenleving. Er zijn belangen die zwaarder kunnen wegen dan het algemeen belang. Dan maken we die informatie niet openbaar. Maar onder bepaalde omstandigheden kunnen we zelfs ook die informatie geven. We stellen daar dan wel voorwaarden bij. Want dat soort informatie wordt niet openbaar.

Meer over de Woo

Open overheid - Rijksoverheid