Besluitenlijst 12 maart 2024

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 5 maart 2024 is vastgesteld.

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 5 maart 2024 is vastgesteld.

2. Beantwoording Schriftelijke Vragen Wij Putten - Regiodeal

 1. Instemmen met de beantwoording van de art. 37 RvO-vragen die de fractie Wij Putten heeft gesteld over de Regiodeal;
 2. De antwoordbrief versturen conform de procedure in het kader van art. 37 RvO Gemeenteraad.

3. Beantwoording schriftelijke vragen Gemeentebelangen Putten - Geld voor stoppende veehouders

 1. Instemmen met de beantwoording van de art. 37 RvO-vragen van de fractie van Gemeentebelangen over stoppende veehouders;
 2. 2. De antwoordbrief versturen conform de procedure in het kader van art. 37 RvO Gemeenteraad.

4. Principeverzoek Waterweg 100 / 100A

 1. Het college staat positief tegenover het verplaatsen van de woning Waterweg 100A en het vervolgens toestaan van burgerbewoning (zelfstandige bewoning los van het bedrijf) in deze woning;
 2. Voor de procedure worden de volgende voorwaarden gehanteerd:
  - Sloop van de bestaande woning 100A (geen omzetting naar bijgebouw);
  - De eigenaar van het poeliersbedrijf moet instemmen met de procedure;
  - Geen mogelijkheid voor de verkoop van sloopmeters.

5. Principeverzoek Arkemheenseweg 14A

 1. Het college staat positief tegenover de aanvraag wil de procedure hiervoor opstarten;
 2. De aanvrager berichten dat op dit moment geen extra / losstaand bijgebouw vergund kan worden.

6. Aanbestedingstraject postbezorging

 1. Deelnemen aan de gezamenlijke aanbesteding van postbezorging vanuit ISNV;
 2. Gemeente Heerde aanwijzen als penvoerder voor de begeleiding van de Europese aanbestedingsprocedure;
 3. Akkoord gaan met de startnotitie ISNV aanbesteding Postdiensten;
 4. De inkoopcoördinator ISNV machtigen om alle gunnings- en af-wijzingscommunicatie te verzorgen, nadat de vakspecialisten per gemeente akkoord zijn gegaan met het resultaat van de aanbesteding conform de aanbestedingsstrategie;
 5. De burgemeester mandateert de ondertekening van de raamovereenkomsten aan Dhr. O.G. Prinsen, burgemeester van de gemeente Heerde.

7. Raadsinformatiebrief voortgang GVVP

Instemmen met de raadsinformatiebrief over de voortgang van het Gemeentelijke verkeer- en vervoersplan (GVVP).

8. Beantwoording schriftelijke vragen Wij Putten - Nationaal Programma voor Defensie

 1. Instemmen met de beantwoording van de art. 37 RvO-vragen die de fractie Wij Putten heeft gesteld over Nationaal Programma voor Defensie.
 2. De antwoordbrief versturen conform de procedure in het kader van art. 37 RvO Gemeenteraad.