Besluitenlijst 14 mei 2024

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 23 april 2024 is vastgesteld.

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 23 april 2024 is vastgesteld.

2. Vaststelling bestemmingsplan Koekamperweg 3

 1. De gemeenteraad voorstellen het bestemmingsplan Koekamperweg 3 vast te stellen, inclusief de ambtelijke wijziging over de goot- en nokhoogte voor bestaande gebouwen binnen de bestemming bedrijven.
 2. Indien de bestemmingsplannen Koekamperweg 3 en Koekamperweg 6 onherroepelijk zijn in principe het eerste gedeelte van de Koekamperweg verbreden (vanaf Voorthuizerstraat tot Koekamperweg 3). en de helft van de kosten daarbij verhalen op de eigenaren van Koekamperweg 3 en Koekamperweg 6 (ieder € 7.500,00).
 3. De anterieure overeenkomst afsluiten met de aanvrager (planschade en kosten wegverbreding);
 4. In het concept-raadsbesluit opnemen dat vaststelling van het bestemmingsplan de mogelijkheden uit de gebiedsvisie Koekamperweg onverlet laat.

3. Vaststelling bestemmingsplan Koekamperweg 6

 1. De gemeenteraad voorstellen het bestemmingsplan Koekamperweg 6 vast te stellen, inclusief de ambtelijke wijziging over de goot- en nokhoogte voor bestaande gebouwen binnen de bestemming bedrijven;
 2. De raad voorstellen de zienswijze te beoordelen conform de ‘notitie beoordeling zienswijze bestemmingsplan Koekamperweg 6’ en naar aanleiding hiervan het bestemmingsplan als volgt aan te passen:
  - in de regels worden de tijdstippen voor verkeer opgenomen;
  - er wordt een oppervlaktebeperking opgenomen voor het toestaan van een ander bedrijf;
  - de toelichting wordt aangevuld op de onderdelen geluid en verkeer;
  - het geluidsonderzoek wordt bij de toelichting gevoegd;
  - er wordt op twee plekken verharding toegestaan binnen de natuurbestemming.
 3. Indien de bestemmingsplannen Koekamperweg 3 en Koekamperweg 6 onherroepelijk zijn in principe het eerste gedeelte van de Koekamperweg verbreden (vanaf Voorthuizerstraat tot Koekamperweg 3). en daarbij de helft van de kosten verhalen op de eigenaren van Koekamperweg 3 en Koekamperweg 6 (ieder € 7.500,00).
 4. De anterieure overeenkomst afsluiten met de aanvrager (planschade en kosten wegverbreding).
 5. In het concept-raadsbesluit opnemen dat vaststelling van dit bestemmingsplan de mogelijkheden uit de gebiedsvisie Koekamperweg onverlet laat.

4. Vrijwillige Vignetten Veluwe voor MTB en Paardrijden

 1. Instemmen met het invoeren van het vrijwillige vignet voor Mountainbiken en Paardrijden op de Veluwe voor een proefperiode van twee jaar, met de aantekening dat het college geen voorstander is van een verplicht vignet;
 2. De burgemeester mandateert wethouder ’t Jong tot het ondertekenen van de overeenkomst.

5. Principeverzoek woningbouw Huybertsenweg 

 1. Het college staat in principe positief tegenover het ingediende plan waar het gaat om de aantallen en prijscategorieën van de woningen, de positionering van de woongebouwen en de ontsluiting;
 2. Er wordt geen koppeling gelegd met het woningbouwplan Hooiweg 8;
 3. De gemeenteraad wordt over het initiatief geïnformeerd in het kader van versnelling van woningbouw.

6. Principeverzoek kleinschalige woningbouw Van Damhof

 1. De voorbereidingsprocedure voor een TAM – IMRO wijzigingsplan voor de realisatie van 8 woningen op de percelen aan het Van Damhof 5 (kadastraal bekend: PTN01C 8812, 10222 en 10223) opstarten;
 2. Het besluit over de grondruil betrekken bij de nog op te stellen anterieure overeenkomst;
 3. Instemmen met de concept-antwoordbrief als reactie op het verzoek, waaraan wordt toegevoegd dat het college op deze locatie primair wil inzetten op seniorenhuisvesting.

7. Richtinggevende principes uitvoering Spreidingswet

 1. Het jaarverslag van de Sociale Recherche Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten vaststellen;
 2. De raad hierover te informeren via een raadsinformatiebrief;
 3. De portefeuillehouder mandateren de raadsinformatiebrief vast te stellen.

8. Vaststellen jaarverslag Sociale Recherche 2023

 1. Instemmen met het advies van de commissie Bezwaarschriften door het bestreden besluit te herroepen en een nieuwe procedure te volgen voor de beslissing op de aanvraag;
 2. Instemmen met het verdagen van de beslissing op bezwaar totdat de procedure voor de beslissing op de aanvraag is doorlopen.

9.  Aanvraag uitbreiding Gabrielschool locatie Bijstergoed

 1. Instemmen met de afwijzing van de Aanvraag voorziening onderwijshuisvesting dislocatie Gabrielschool Bijstergoed.
 2. De afwijzingsbeschikking ondertekenen.

10. Uitvoeringskrediet Kolthoorn

 1. Instemmen met het inrichtingsontwerp De Kolthoorn;
 2. De raad voorstellen een uitvoeringskrediet van € 285.000 beschikbaar te stellen;
 3. Dit uitvoeringskrediet dekken ten laste van de algemene reserve.

11. Aanwijzingsbesluiten gemeentelijke belastingen

De aanwijzingsbesluiten van de gemeentelijke belastingen vaststellen.

12. Verlenging huidig contract accountant 2021-2024

Het contract met de huidige accountant Eshuis verlengen met twee jaar, conform de optie in het oorspronkelijke contract.

13. Provinciale gelden noodfonds Energie – MKB & Maatschappelijke Organisaties

De subsidieregeling ‘tijdelijke subsidieregeling vangnet energiekosten 2024’ vaststellen.

14. Regionaal Perspectief Landelijk Gebied Foodvalley

 1. De raad voorstellen om het hoofddocument m.b.t. de doelen (2.1 en 2.2), het toekomstbeeld (3), de bijbehorende keuzes (4.1) en de prioritaire thema’s (4.2) vast te stellen;
 2. De raad voorstellen om in te stemmen met het uitwerken van de acties, maatregelen en instrumenten (4.7) naar een uitvoeringsprogramma met prioritering, rolneming en passende budgettering;
 3. De raad voorstellen om in te stemmen met de samenwerkingsagenda (paragraaf 4.4) en de kennisagenda (paragraaf 4.6);
 4. Het memo voor een informatieve bijeenkomst over dit onderwerp aanbieden aan het presidium.

15. Doelgroepenvervoer 2023

Instemmen met het versturen van de raadsinformatiebrief waarin de gemeenteraad wordt geïnformeerd over het eerste contractjaar van Viavé.

16. Bezwaar tegen korten inkomsten op Participatiewet uitkering

 1. Het bezwaar gedeeltelijk gegrond verklaren.
 2. Daarnaast een proceskostenvergoeding verstrekken en deze verrekenen met de openstaande vordering.

17. Bezwaar tegen korten inkomsten PW-uitkering 

Het bezwaar met inachtneming van het advies van de commissie bezwaarschriften gegrond verklaren.

18. Bezwaar tegen intrekking en terugvordering uitkering Participatiewet

 1. Het besluit herroepen in die zin dat de hoogte van de terugvordering verminderd wordt tot 50% van de oorspronkelijke vordering.
 2. Een proceskostenvergoeding verstrekken en deze verrekenen met de openstaande vordering.

19. Bezwaar tegen brutering vordering

Het bezwaar met inachtneming van het advies van de commissie bezwaarschriften ongegrond verklaren.

20. Bezwaar tegen afwijzing vergoeding Minimabeleid

 1. Overeenkomstig het advies van de commissie bezwaarschriften het besluit herroepen;
 2. Een proceskostenvergoeding toekennen en deze verrekenen met de vordering.

21. Huisvestingsverordening Putten 2025

De notitie over principes en uitgangspunten van de nieuw op te stellen Huisvestingsverordening, voorzien van bijgevoegd opiniërende notitie, via het presidium voor opiniërende bespreking voorleggen aan de commissie Ruimte.

22. Aanvullend voorbereidingskrediet gebiedsvisie Brinkstraat

 1. De raad voorstellen voor de gebiedsvisie Brinkstraat een aanvullend voorbereidingskrediet van € 60.000,00 beschikbaar te stellen;
 2. Deze kosten inbrengen in de toekomstige grondexploitatie en als deze er niet komt, deze kosten te dekken uit de reserve grondexploitatie.