Besluitenlijst 18 juni 2024

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 11 juni 2024 is vastgesteld.

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 11 juni 2024 is vastgesteld.

2. Regionale coördinatie van de opvang van ontheemden uit Oekraïne 

 1. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) verzoeken vanaf het moment van de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne de regionale coördinatie te (blijven) verzorgen zoals bedoeld in het Bestuurlijk afspraken kader ontheemden uit Oekraïne 2024 en de daarmee samenhangende Bekostigingsregeling eerste opvang ontheemden Oekraine door Regionale openbare lichamen.
 2. In overleg treden met de VNOG om in ieder geval uit te werken op welke wijze: a. informatie, waaronder persoonsgegevens, kan worden uitgewisseld met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving; b. de communicatie tussen de VNOG en de gemeente plaatsvindt; c. het archief- en informatiebeheer wordt vormgegeven.
 3. Wethouder Van den Hoorn is bij inwerkingtreding van de Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne portefeuillehouder op dit onderdeel;
 4. De gemeenteraad informeren via een raadsinformatiebrief.

3. Intrekken voorkeursrecht perceel Stoffelsen

 1. De aanwijzing van het kadastraal perceel Putten, sectie N, nummer 539 nabij de Van Geenstraat te Putten als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van toepassing zijn, intrekken;
 2. Het besluit tot intrekking wordt gevoegd bij de ingevolge artikel 7 lid 1 Wvg ter inzage gelegde stukken en in kopie gezonden naar de desbetreffende eigenaren en beperkt gerechtigden.
 3. De raad hierover informeren via een raadsinformatiebrief.

4. Ontwikkelingen op het gebied van Wonen

 1. Instemmen met de Woningbouwmonitor 2024;
 2. Kennis nemen van diverse ontwikkelingen op het gebied van Wonen;
 3. De raad informeren via de concept-raadsinformatiebrief;
 4. De portefeuillehouder is gemandateerd tot redactionele aanpassingen in de concept-raadsinformatiebrief.

5. Gebiedsvisie Brinkstraat

De bespreekvariant voor de gebiedsvisie Brinkstraat is vastgesteld en wordt verder in procedure gebracht.

6. Halfjaarrapportage 2024

De raad voorstellen de Halfjaarrapportage 2024 vast te stellen.

7. Meicirculaire 2024

 1. Instemmen met de raadsinformatiebrief Meicirculaire 2024 en verzending hiervan naar de gemeenteraad.
 2. De effecten 2024-2027 verwerken als een begrotingswijziging op het saldo van de Begroting 2024-2027.

8. Klachtafhandeling

De ingediende klachten deels gegrond en deels ongegrond verklaren .

9. Realiseren Minder Validen Toilet

 1. Realiseren van een Minder Validen Toilet op de locatie van de huidige openbare toiletten; 
 2. Een omgevingsvergunning hiervoor aanvragen;
 3. Vanuit het budget nr. 66812 – U 43800 een bedrag van € 80.000,00-- voor de realisering van de MIVA reserveren;
 4. De Participatieraad beantwoorden via de antwoordbrief.

10. Regiovisie Samen tegen huiselijk geweld

 1. Het college stemt, met inachtneming van een kanttekening, in met de conceptregiovisie en -uitvoeringsagenda Samen tegen huiselijk geweld 2024-2028;
 2. De concept-antwoordbrief, betreffende de kanttekening bij de regiovisie, vaststellen. 

11. Governance jeugdhulpregio Noord Veluwe

 1. Instemmen om opdracht te geven voor verdere invulling van de in het rapport van Twijnstra Gudde ‘Governance jeugdhulpregio Noord Veluwe’ voorgestelde aanbevelingen:
 2. De huidige samenwerking beschrijven in een gezamenlijk afsprakenkader, waarbij vooralsnog niet wordt gekozen voor de inrichting van een gemeenschappelijke regeling (GR) ‘regeling zonder meer’;
 3. De rol van programmamanager versterken en een herbeoordeling uit laten voeren met betrekking tot de positionering, omvang en invulling van de rol.