Besluitenlijst 19 maart 2024

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 12 maart 2024 is vastgesteld.

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 12 februari 2024 is vastgesteld.

2. Projectopdracht uitvoeringsplan warmtetransitie wijk Bijsteren & Husselerveld

De projectopdracht ‘Uitvoeringsplan warmtetransitie wijk Bijsteren & Husselerveld’, vaststellen.

3. Brieven initiatieven randen Halvinkhuizen

Initiatiefnemers informeren over de samenhang van de initiatieven in relatie tot de totale ontwikkeling van Halvinkhuizen en de voorziene procedure.

4. Beantwoording schriftelijke vragen art.37 RvO- fractie Wij Putten over Kerkplein 1

 1. Instemmen met de beantwoording van de vragen die namens de fractie van Wij Putten zijn gesteld.
 2. De conceptbrief versturen conform de procedure in het kader van art. 37 RvO.

5. Vaststelling bestemmingsplan Voorthuizerstraat 202

De gemeenteraad voorstellen het bestemmingsplan Voorthuizerstraat 202 vast te stellen, inclusief het beeldkwaliteitsplan en een ambtelijke aanvulling op de toelichting.

6. Beantwoording schriftelijke vragen art.37 RvO  - fractie Gemeentebelangen over optocht Koningsdag

 1. Instemmen met de beantwoording van de vragen die de fractie Gemeentebelangen heeft gesteld over de gewijzigde route van de optocht met Koningsdag.
 2. De conceptbrief versturen conform de procedure in het kader van art. 37 RvO Gemeenteraad.

7. Nieuwe achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de gemeente Putten

 1. Instemmen met het aangaan van een nieuwe achtervangovereenkomst tussen de gemeente en het WSW, met ingang van 1 mei 2024, waarbij
  - de nieuwe achtervangovereenkomst alle voorgaande overeenkomsten vervangt;
  - de nieuwe overeenkomst verbeteringen bevat ten opzichte van de overeenkomst van voor 1 augustus 2021;
  - een beperkt aantal aanvullende wijzigingen is doorgevoerd ten opzichte van de overeenkomst die van toepassing is sinds 1 augustus 2021;
  - de verdeelsleutel voor het achtervangrisico niet gewijzigd wordt.
 2. Instemmen met het verzenden van de rechtsgeldig ondertekende achtervangovereenkomst naar het WSW.
 3. De gemeenteraad informeren over het besluit tot het aangaan van een nieuwe achtervangovereenkomst met het WSW middels de concept-raadsinformatiebrief.

8. Beantwoording schriftelijke vragen art. 37 RvO – fractie Wij Putten over verpachting cultuurgronden

 1. Instemmen met de beantwoording van de vragen die namens de fractie van Wij Putten zijn gesteld.
 2. De conceptbrief versturen conform de procedure in het kader van art. 37 RvO.