Besluitenlijst 21 mei 2024

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 14 mei 2024 is vastgesteld.

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 14 mei 2024 is vastgesteld.

2. Jaarstukken 2023

 1. De raad voorstellen om de Jaarstukken 2023, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, vast te stellen;
 2. Het rekeningsaldo 2023 van € 5.385.000,00 ten gunste van de algemene reserve te brengen;
 3. In 2024 een bedrag van € 538.000 beschikbaar te stellen door middel van bestemmen van het rekeningresultaat 2023, alsmede;
 4. Het restant van het saldo na bestemming van € 4.847.000,00 te storten in de reserve Investeringsfonds;
 5. Een bedrag van € 719.000,00 voor budgetten die gedekt wordt uit reserves in 2024 weer beschikbaar te stellen vanuit de algemene reserve;
 6. De wethouder financiën mandateren om noodzakelijke correcties die volgen uit de accountantscontrole te verwerken in de jaarrekening en het college hier in voorkomende gevallen over te informeren.

3. Kadernota 2025

De raad voorstellen de Kadernota 2025 vast stellen en daarmee te besluiten de genoemde financiële kaders voor autonome ontwikkelingen als basis te hanteren voor de Begroting 2025-2028, alsmede de genoemde financiële kaders voor beleidsontwikkelingen als basis te hanteren voor de Begroting 2025-2028.

4. Ontwerp-VVGB voor het verhogen van de schoorsteen 2 Sisters Storteboom

De raad voorstellen om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verhogen van de schoorsteen van het bedrijf 2 Sisters Storteboom B.V., Voorthuizerstraat 148 te Putten tot 20 meter.

5. Concept Programmabegroting 2025 GGD NOG

 1. De raad voorstellen in te stemmen met de concept-programmabegroting 2025 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland;
 2. De raad voorstellen de conceptbrief als zienswijze in te dienen t.a.v. de concept-programmabegroting 2025.

6. Indexatie Theater Stroud

 1. Aan Stichting Theater Stroud voor 2024 een subsidie van €52.378,00 verlenen, waarvan € 41.925,00 direct uitgekeerd wordt;
 2. De indexatie van €10.453,00 aanramen in de halfjaarsrapportage en na vaststelling in de Raad bekostigen uit de stelpost ‘prijsindexatie’.
 3. Het extra aangevraagde bedrag van €16.680,00 afwijzen.

7. Aanbod Kunstbende 2024-2025

 1. Kunstbende inzetten gedurende een proefperiode van 1 jaar vanaf september 2024 tot september 2025;
 2. De kosten van € 4.250,00 en 32 uur lokale inzet bekostigen vanuit budget 66101 - 38010.

8. Voorgenomen verkoop gronden

 1. Het college neemt zich voor om twee percelen grond, bestaande uit de Hevelschutterweg (kadastraal bekend gemeente Putten, sectie G, nummer 1161 ged.) en de Veldhoefweg (kadastraal bekend gemeente Putten, secties G en H, nummers 1220 en 2502), groot circa 6.165 m² respectievelijk circa 18.410 m², over te dragen aan mevrouw A.J.H.H. Barones van Lynden tegen een vergoeding van € 7.366,00 kosten koper;
 2. Het voornemen publiceren op overheid.nl;
 3. Als er geen reactie komt op de publicatie machtigt de burgemeester de portefeuillehouder Grondzaken tot het ondertekenen van de koopovereenkomst.