Besluitenlijst 23 april 2024

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 16 april 2024 is vastgesteld.

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 16 april 2024 is vastgesteld.

2. Voornemen tot aanwijzing diverse panden als gemeentelijk monument

  1. Het voornemen uitspreken om de in de bijlage genoemde panden aan te wijzen als gemeentelijk monument;
  2. Dit voornemen conform conceptbrief kenbaar maken aan de zakelijk gerechtigden van de bij het besluit betrokken panden.

3. Beantwoording schriftelijke vragen art 37 RvO - CDA - sociaal domein

  1. Instemmen met de beantwoording van de vragen die de fractie van het CDA heeft gesteld over het sociaal domein.
  2. De antwoordbrief versturen conform de procedure in het kader van art. 37 RvO Gemeenteraad.

4. Aanvraag omgevingsvergunning Meskampersteeg 35

De gevraagde omgevingsvergunning weigeren.

5. Jaarverslag buurtbemiddeling 2023

Het jaarverslag Buurtbemiddeling 2023 aanbieden aan de gemeenteraad door middel van de raadsinformatiebrief.

6. Beslissing op bezwaar De Kern BV

Het advies van de commissie Bezwaarschriften volgen en de bezwaarschriften niet ontvankelijk verklaren.

7. Beslissing op bezwaar

Het advies van de commissie Bezwaarschriften overnemen, waardoor het besluit oplegging last onder dwangsom in stand blijft.

8. Verdaging beslissing op bezwaar Kloosterweg 4

  1. Instemmen met het advies van de commissie Bezwaarschriften door het bestreden besluit te herroepen en een nieuwe procedure te volgen voor de beslissing op de aanvraag;
  2. Instemmen met het verdagen van de beslissing op bezwaar totdat de procedure voor de beslissing op de aanvraag is doorlopen.

9. Bezwaar tegen afwijzing bijzondere bijstand

Het bezwaar op basis van het advies van de commissie bezwaarschriften ongegrond verklaren.